Thứ ba,  17/05/2022

Ðã phân lập được 121 chủng vi-rút lở mồm long móng

Giai đoạn 2006 - 2010, Viện Thú y nghiên cứu, triển khai được một số đề tài khoa học cấp bộ, điển hình là đề tài "Nghiên cứu xác định sự lưu hành của vi-rút lở mồm long móng (LMLM) ở Việt Nam".Quá trình nghiên cứu, triển khai đề tài này, viện đã xác định được các type vi-rút LMLM tại Việt Nam. Hiện tại, có ba type vi-rút lưu hành gồm: O.A.Asea1. Trong đó có hai subtype O, hai subtype Asia1 và một type A. Trong quá trình nghiên cứu, triển khai, viện đã phân lập được 121 chủng vi-rút LMLM, nâng số chủng quỹ gien lên 138 chủng phân lập. Theo đánh giá của các nhà khoa học, đề tài đã bám sát mục tiêu, thực hiện đầy đủ các nội dung và khẳng định có thể xác định được subtype vi-rút LMLM lưu hành tại Việt Nam trong điều kiện có đầy đủ trang thiết...

Giai đoạn 2006 – 2010, Viện Thú y nghiên cứu, triển khai được một số đề tài khoa học cấp bộ, điển hình là đề tài “Nghiên cứu xác định sự lưu hành của vi-rút lở mồm long móng (LMLM) ở Việt Nam”.

Quá trình nghiên cứu, triển khai đề tài này, viện đã xác định được các type vi-rút LMLM tại Việt Nam. Hiện tại, có ba type vi-rút lưu hành gồm: O.A.Asea1. Trong đó có hai subtype O, hai subtype Asia1 và một type A. Trong quá trình nghiên cứu, triển khai, viện đã phân lập được 121 chủng vi-rút LMLM, nâng số chủng quỹ gien lên 138 chủng phân lập. Theo đánh giá của các nhà khoa học, đề tài đã bám sát mục tiêu, thực hiện đầy đủ các nội dung và khẳng định có thể xác định được subtype vi-rút LMLM lưu hành tại Việt Nam trong điều kiện có đầy đủ trang thiết bị.

Theo Nhandan