Thứ bảy,  21/05/2022

Sở Thông tin và Truyền thông: Hiệu quả từ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Ông Nguyễn Mạnh Chinh, Chánh Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong những năm qua đã thực sự giúp đơn vị giảm thiểu việc in ấn, sao gửi tài liệu, tiết kiệm đáng kể chi phí văn phòng phẩm; giải quyết nhanh hơn các công việc được giao; công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả công việc chuyên môn. Hàng năm, Sở trả kết quả đúng hẹn và trước hẹn đối với 100% các thủ tục (từ 38- 40 thủ tục) xin giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, tạo sự tin tưởng, hài lòng cho các cơ quan, tổ chức đến làm việc. Đối với công tác quản lý, Sở tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về báo chí xuất bản, bưu chính và chuyển phát, viễn thông và internet, công nghệ thông tin, điện tử, phát thanh và truyền hình, cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông.... Cụ thể, trong công tác quản trị và duy trì hoạt động hộp thư điện tử của tỉnh (được chuyển giao từ văn phòng UBND tỉnh từ năm 2010), Sở đã quản lý tốt địa chỉ thư điện tử của cán bộ, công chức trong toàn tỉnh, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố. Để phục vụ công tác tra cứu, chỉ đạo điều hành của các cấp, ngành tỉnh tốt hơn, hiện, Sở đang tiến hành tích hợp các dữ liệu về chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh. Đối với phòng họp trực tuyến vừa được trang bị 2011, Sở luôn đảm bảo đường truyền, kỹ thuật..., góp phần phục vụ, nâng cao hiệu quả các cuộc họp của các sở, ban, ngành của tỉnh đối với các huyện, thành phố. Chỉ tính từ đầu năm 2012 đến nay, phòng họp đã phục vụ được 5 cuộc họp trực tuyến, giúp các địa phương tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại hội họp, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ kịp thời.

LSO-Sở Thông tin và Truyền thông được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2008 theo Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 4/2/2008 của Chính phủ. Mặc dù là đơn vị sau cùng thực hiện chương trình cải cách hành chính, nhưng Sở đã tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, thực hiện tốt cải cách hành chính trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Cán bộ Sở Thông tin & Truyền thông trong giờ làm việc
Xác định rõ vai trò của công tác cải cách hành chính trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, ngay sau khi thành lập đơn vị đã thực hiện các biện pháp cải cách thủ tục hành chính như: cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, công khai hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, ứng dụng công nghệ thông tin; trong đó, ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm hàng đầu. Theo đó, hàng năm, Sở quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức học tập, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nói chung và nghiệp vụ tin học nói riêng. Đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức của đơn vị đều có trình độ B về tin học trở lên, trong đó có nhiều cán bộ, công chức có trình độ đại học và trên đại học trong lĩnh vực tin học, 100% cán bộ chuyên môn vận hành tốt phần mềm quản trị văn phòng điện tử eoffice để xử lý và giải quyết công việc. Về đầu tư các trang thiết bị, cơ sở vật chất, đơn vị đã trang bị máy tính làm việc hiện đại, đảm bảo chất lượng, phục vụ tốt nhất cho công việc tới 100% cán bộ, công chức và người lao động làm nhiệm vụ chuyên môn. Hiện, Sở có một phòng chuyên môn, nghiệp vụ phụ trách về công nghệ thông tin, một phòng của Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Sở, có cán bộ chuyên trách trong công tác quản trị và duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử, Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh và hệ thống mạng nội bộ.
Ông Nguyễn Mạnh Chinh, Chánh Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong những năm qua đã thực sự giúp đơn vị giảm thiểu việc in ấn, sao gửi tài liệu, tiết kiệm đáng kể chi phí văn phòng phẩm; giải quyết nhanh hơn các công việc được giao; công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả công việc chuyên môn. Hàng năm, Sở trả kết quả đúng hẹn và trước hẹn đối với 100% các thủ tục (từ 38- 40 thủ tục) xin giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, tạo sự tin tưởng, hài lòng cho các cơ quan, tổ chức đến làm việc. Đối với công tác quản lý, Sở tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về báo chí xuất bản, bưu chính và chuyển phát, viễn thông và internet, công nghệ thông tin, điện tử, phát thanh và truyền hình, cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông…. Cụ thể, trong công tác quản trị và duy trì hoạt động hộp thư điện tử của tỉnh (được chuyển giao từ văn phòng UBND tỉnh từ năm 2010), Sở đã quản lý tốt địa chỉ thư điện tử của cán bộ, công chức trong toàn tỉnh, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố. Để phục vụ công tác tra cứu, chỉ đạo điều hành của các cấp, ngành tỉnh tốt hơn, hiện, Sở đang tiến hành tích hợp các dữ liệu về chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh. Đối với phòng họp trực tuyến vừa được trang bị 2011, Sở luôn đảm bảo đường truyền, kỹ thuật…, góp phần phục vụ, nâng cao hiệu quả các cuộc họp của các sở, ban, ngành của tỉnh đối với các huyện, thành phố. Chỉ tính từ đầu năm 2012 đến nay, phòng họp đã phục vụ được 5 cuộc họp trực tuyến, giúp các địa phương tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại hội họp, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ kịp thời.

Lâm Như