Thứ tư,  07/12/2022

Lưu trữ dữ liệu kỹ thuật số bằng chuỗi DNA

Đó là một trong những trọng tâm của công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) năm 2013. Ngoài ra toàn ngành cũng sẽ chủ động duy trì mức sinh thấp hợp lý; nâng cao chất lượng dân số để đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.Đồng thời, triển khai đồng bộ các dự án, đề án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ giai đoạn 2012 - 2015; giảm sinh ở vùng có mức sinh cao, vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; mở rộng sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân. Xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ KHHGĐ, sức khỏe sinh sản thích hợp ở các vùng biển, đảo và ven biển, khu công nghiệp, khu chế xuất...Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2012 về DS-KHHGĐ ở mức thấp so với các năm, từ năm 2006 đến nay. Tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam là 112,3 bé trai/100 bé gái, là chỉ tiêu duy nhất của...

Đó là một trong những trọng tâm của công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) năm 2013. Ngoài ra toàn ngành cũng sẽ chủ động duy trì mức sinh thấp hợp lý; nâng cao chất lượng dân số để đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.
Đồng thời, triển khai đồng bộ các dự án, đề án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ giai đoạn 2012 – 2015; giảm sinh ở vùng có mức sinh cao, vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; mở rộng sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân. Xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ KHHGĐ, sức khỏe sinh sản thích hợp ở các vùng biển, đảo và ven biển, khu công nghiệp, khu chế xuất…
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2012 về DS-KHHGĐ ở mức thấp so với các năm, từ năm 2006 đến nay. Tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam là 112,3 bé trai/100 bé gái, là chỉ tiêu duy nhất của Chính phủ giao ngành y tế thực hiện không đạt.

Theo Nhandan