Thứ năm,  02/02/2023

Lạng Sơn triển khai 44 đề tài khoa học

LSO-Từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh Lạng Sơn đã có 44 đề tài nghiên cứu khoa học được đăng ký và triển khai.

LSO-Từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh Lạng Sơn đã có 44 đề tài nghiên cứu khoa học được đăng ký và triển khai. Tỉnh đã nghiệm thu và đánh giá kết quả thực hiện của 4 đề tài dự án. Các đề tài nghiên cứu khoa học chủ yếu trong lĩnh vực nông lâm như; thực nghiệm giống mới, nghiên cứu lai tạo, cải tạo cây trồng vật nuôi, sử dụng phân bón mới.

Ứng dụng nghiên cứu trưng cất tinh dầu hồi bằng lò thủy phân

Đặc biệt có nhiều đề tài ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất hợp tác với nước bạn như trưng cất tinh dầu hồi, sử dụng phụ phẩm của cây hồi để sản xuất tinh dầu… Nhìn chung các đề tài nghiên cứu khoa học đã bám sát thực tiễn sản xuất và đời sống của người dân hơn. Từ đó góp phần tăng hiệu quả sản xuất, tạo giá trị gia tăng trên cùng đơn vị sản phẩm.

NGUYỄN ĐÔNG BẮC