Thứ hai,  20/09/2021

Kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại 9 đơn vị

LSO-Từ ngày 3-27/7/2017, đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước 6 tháng đầu năm 2017 tại 9 cơ quan, đơn vị gồm sở: Giao thông - Vận tải; Lao động; Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường; Y tế và các huyện: Cao Lộc, Đình Lập, Tràng Định, Bình Gia, Hữu Lũng.  
Đoàn công tác Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Y tế

Đoàn công tác kiểm tra hạ tầng CNTT gồm tổng số máy trạm, máy chủ, hạ tầng an toàn thông tin; kiểm tra hiện trạng nguồn nhân lực CNTT gồm tổng số cán bộ, công chức, viên chức đã qua đào tạo về CNTT, cán bộ chuyên trách CNTT. Cùng với đó, đoàn cũng kiểm tra việc ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý nhà nước như ứng dụng hệ thống văn phòng điện tử (eOffice), thư điện tử, trang thông tin điện tử, hội nghị truyền hình trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử, công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin, tình hình quản lý và sử dụng chữ ký số, quản lý dịch vụ hành chính công mức độ 3 và kinh phí chi cho ứng dụng CNTT…

Qua kiểm tra, các cơ quan, đơn vị thực hiện tương đối tốt kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017 của tỉnh và của đơn vị. Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị chưa ban hành đầy đủ quy chế hoạt động của hộp thư điện tử và an toàn an ninh thông tin; chưa cập nhật thường xuyên, đầy đủ thư điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức. Việc ứng dụng các hệ thống, phần mềm điện tử còn những hạn chế nhất định. Bên cạnh kiểm tra, đoàn công tác cũng tổng hợp các đề xuất của các cơ quan, đơn vị về thực trạng hoạt động CNTT để trình Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh.

MINH ĐỨC