Thứ năm,  15/04/2021
Sở Khoa học và Công nghệ:

Củng cố đội ngũ cán bộ

LSO-Là cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ (KH&CN), Sở KH&CN Lạng Sơn đẩy mạnh công tác củng cố đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của đời sống, sản xuất. 
Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ tham gia tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin

Từ tháng 1/2018, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN (ƯDTBKH&CN) có sự thay đổi về đội ngũ lãnh đạo. Trong đó, 1 giám đốc trung tâm nghỉ hưu và Sở KH&CN đã luân chuyển, điều động Trưởng phòng Quản lý công nghệ và Quản lý chuyên ngành về làm giám đốc trung tâm. Hiện tại, trung tâm có  giám đốc, 1 phó giám đốc và 18 viên chức, người lao động. Từ khi được kiện toàn đến nay, hoạt động của trung tâm có một số đổi mới nhất định. Đơn cử như việc giao nhiệm vụ cho cán bộ, người lao động.

Bà Nguyễn Minh Hà, Giám đốc Trung tâm ƯDTBKH&CN tỉnh cho biết: Từ ngày 1/1/2018 đến nay, trung tâm chú trọng giao những công việc quan trọng, phức tạp cho những cán bộ có đủ trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức tốt đảm nhiệm. Phương pháp làm là lãnh đạo trung tâm xem xét, triển khai đến cấp phòng; lãnh đạo cấp phòng xem xét thế mạnh của từng cán bộ để giao việc. Theo lộ trình, trung tâm đang thực hiện đề án tinh giản biên chế và sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Sở KH&CN (số 506/ĐA – SKHCN ngày 11/8/2017). Theo đó, Trung tâm Kỹ thuật – Đo lường – Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng sáp nhập với Trung tâm ƯDTBKH&CN thì đội ngũ nhân sự của đơn vị sẽ còn được củng cố, kiện toàn thêm trong thời gian tới.

Không riêng Trung tâm ƯDTBKH&CN, Sở KH&CN cũng có nhiều đổi mới nhất định trong việc củng cố đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc sở như: việc sắp xếp lại một số công chức, viên chức, người lao động tại các phòng ban; tiếp nhận và bổ sung cán bộ có trình độ cao và làm công tác KH&CN. Đơn cử như việc tiếp nhận 1 tiến sỹ vào Phòng Quản lý công nghệ và Quản lý chuyên ngành.

Ông Trần Hữu Đắc, Phó Giám đốc Sở KH&CN cho biết: Để đẩy mạnh hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Sở KH&CN triển khai thực hiện các nội dung Quyết định số 2532/QĐ – UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh. Theo đó, sở sắp xếp lại tổ chức các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở theo hướng tinh gọn. Đồng thời tăng cường 1 cán bộ, lãnh đạo cho Trung tâm ƯDTBKH&CN; không tiến hành bổ nhiệm, đưa vào cơ cấu những cá nhân vi phạm các quy định trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ. Cùng đó là rà soát, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động nhằm nâng cao chất lượng công chức, viên chức, thu hút những người có trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn, phù hợp với vị trí việc làm trong cơ quan.

Nhờ đẩy mạnh việc củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ nên số lượng và chất lượng nhân lực của Sở KH&CN đã được nâng lên. Hiện tại, sở có 71 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Trong đó, 11 người có trình độ trên đại học, 47 người có trình độ đại học, còn lại là cao đẳng và các trình độ khác. Năm 2018, nhiệm vụ đặt ra đối với Sở KH&CN là áp dụng ISO tại 50 xã trên địa bàn tỉnh; ứng dụng tiến bộ KH&CN vào xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp nông thôn, đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nhân rộng hiệu quả các đề tài, dự án… Để hoàn thành tốt những nhiệm vụ trên, Sở KH&CN sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ. Qua đó giúp cán bộ, viên chức nhanh chóng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

THỤC QUYÊN