Thứ tư,  07/06/2023

Lạng Sơn triển khai mô hình tỉnh chuyển đổi số điển hình, thực hiện chuyển đổi số tổng thể và toàn diện năm 2023


Lãnh đạo tỉnh phát động triển khai Nền tảng “Công dân số Xứ Lạng” và phát triển tài khoản thanh toán điện tử (tháng 5/2022) –
Ảnh: Hoàng Vương

– Ngày 23/5, Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch số 72-KH/BCĐ về triển khai mô hình tỉnh chuyển đổi số điển hình, thực hiện chuyển đổi số tổng thể và toàn diện năm 2023.

Kế hoạch được xây dựng với mục đích triển khai mô hình chuyển đổi số vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số để có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng, ban hành chính sách tốt hơn, sử dụng nguồn lực tối ưu hơn, kiến tạo phát triển, góp phần giải quyết hiệu quả những vấn đề lớn trong phát triển và quản lý kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh; tạo sự gắn kết, phối hợp hiệu quả giữa các cấp, các ngành, huy động mọi nguồn lực để tổ chức, thực hiện hoàn thành các mục tiêu đề ra; đề ra các giải pháp để các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số, tiếp tục phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, cửa khẩu số.

Theo đó, Ban Chỉ đạo đưa ra nhiều chỉ tiêu cụ thể cho từng mục tiêu chuyển đổi số quan trọng: chính quyền số (10 chỉ tiêu), kinh tế số (7 chỉ tiêu), xã hội số (8 chỉ tiêu), cửa khẩu số (3 chỉ tiêu) và bảo đảm an toàn thông tin (6 chỉ tiêu). Trong đó, có những chỉ tiêu nổi bật như: phấn đấu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) phát sinh hồ sơ đạt 85%; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) xử lý trực tuyến đạt 70%; kinh tế số chiếm từ 10% GRDP của tỉnh; tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh kế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu trên 2%; tỷ lệ hộ gia đình có đường truyền internet cáp quang băng rộng đạt 75%; tỷ lệ dân số có điện thoại di động thông minh đạt 85%; tiếp tục duy trì Nền tảng cửa khẩu số đảm bảo 100% các phương tiện vận tải, doanh nghiệp, thương nhân xuất, nhập khẩu hàng hóa được cung cấp dịch vụ số trên một Nền tảng cửa khẩu số; 100% hệ thống thông tin được xác định cấp độ và triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ;…

Kế hoạch cũng đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai mô hình tỉnh chuyển đổi số điển hình. Trong đó, Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và cửa khẩu số, ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng thuộc các Chương trình, Chiến lược của Quốc gia về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đặc biệt là nguồn lực tạo lập, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh; phấn đấu duy trì vị trí xếp hạng chuyển đổi số (DTI) cấp tỉnh trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có chỉ số xếp hạng cao nhất cả nước.

Để triển khai hiệu quả kế hoạch, Ban Chỉ đạo giao Sở Thông tin và Truyền thông (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện, kịp thời đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo những vấn đề phát sinh; tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai dự án “Đầu tư hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin, các phần mềm nền tảng, số hóa cơ sở dữ liệu phục vụ chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025”.

Các sở, ngành, các huyện, thành phố tăng cường phối hợp và căn cứ chức năng, nhiệm vụ để cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch; chỉ đạo các bộ phận liên quan ứng dụng công nghệ số vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo tinh thần chỉ đạo chung của Chính phủ và của từng ngành, lĩnh vực.

Trong đó, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền về kế hoạch và kết quả thực hiện chuyển đổi số của ngành, địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng; duy trì các chuyên trang, chuyên mục về chuyển đổi số trên các phương tiện mình quản lý.

YÊN SƠN