Ảnh minh họa: Vneconomy.vn

Cụ thể, trên cơ sở kết quả kiểm tra của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2018 và xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ – Tổ trưởng Tổ công tác, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện ngay một số công việc.

Đối với Bộ quản lý chuyên ngành và có điều kiện kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định về quản lý và kiểm tra chuyên ngành, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp và đảm bảo yêu cầu quản lý của nhà nước, hoàn thành trước 30/7/2018; cắt giảm và đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan; chỉ thực hiện quản lý và kiểm tra chuyên ngành trước thông quan đối với những hàng hóa có nguy cơ rủi ro cao gây mất an toàn, gây nguy hại cho sức khỏe, tính mạng con người, gây ô nhiễm môi trường, đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, nguy hại cho kinh tế, cho an ninh quốc gia, hoàn thành trước 30/7/2018.

Đồng thời, ban hành đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn phục vụ kiểm tra chuyên ngành. Trường hợp không ban hành được tiêu chuẩn, quy chuẩn thì phải công bố chỉ tiêu, cách thức và phương pháp kiểm tra, hoàn thành trước 31/12/2018.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu khẩn trương ban hành đầy đủ Danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành kèm tên hàng và mã số HS phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 2017 và gắn mã HS đối với danh mục hàng hóa đã ban hành nhưng chưa kèm mã HS, hoàn thành trước 30/7/2018; trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ, hoàn thành trước 30/7/2018.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương rà soát những bất cập của Luật Điện ảnh, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình hiện nay; đồng thời, xây dựng và trình ban hành văn bản thay thế Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 6/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao.

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về cơ chế thuê, thuê mua các dịch vụ công và cơ chế đấu thầu quyền quản lý khai thác các công trình thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao của các địa phương.

Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (còn 11/63 tỉnh và các Bộ: Công an, Quốc phòng).

Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thiện 06 cơ sở dữ liệu quốc gia và hướng dẫn kết nối cơ sở dữ liệu của địa phương vào cơ sở dữ liệu quốc gia; ban hành quy trình chuẩn trong việc giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để tạo thuận lợi khi triển khai tại các địa phương.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND tỉnh Thái Bình xây dựng và tập trung triển khai kịch bản tăng trưởng của địa phương, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh đề ra; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với tập trung, tích tụ đất đai; ứng dụng công nghệ cao, tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, tạo dựng thương hiệu đối với sản phẩm hàng hóa của tỉnh; báo cáo cụ thể với Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện thí điểm xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương.