Thứ bảy,  02/07/2022

Duy tu công trình ở xã đặc biệt khó khăn: Còn thiếu đồng bộ

(LSO) – Những công trình hạ tầng thiết yếu được đầu tư tại các xã đặc biệt khó khăn do UBND xã quản lý đều được bảo dưỡng, duy tu từ nguồn vốn sự nghiệp của chương trình giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, việc triển khai duy tu, bảo dưỡng các công trình ở nhiều huyện chưa đúng với hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc.

Năm 2018, nguồn vốn sự nghiệp phục vụ công tác duy tu, bảo dưỡng công trình tại các xã đặc biệt khó khăn, thôn khó khăn thuộc xã vùng 2 được tỉnh phân bổ là hơn 9 tỷ đồng. Theo quy định, toàn bộ nguồn vốn này sau khi tỉnh phân bổ cho huyện, huyện sẽ phải phân bổ lại cho 133 xã đặc biệt khó khăn để xã làm chủ đầu tư thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình. Tuy nhiên, sau khi UBND tỉnh phân bổ, việc triển khai từ huyện xuống xã thiếu sự thống nhất, mỗi nơi mỗi kiểu. Nhiều huyện đã không tuân thủ theo Thông tư hướng dẫn số 01/2017/UBDT ngày 10/5/2017 của Ủy ban Dân tộc quy định chi tiết thực hiện dự án 2 (chương trình 135) thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Người dân xã Quyết Thắng huyện Hữu Lũng tham gia sửa chữa, cải tạo công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất

Ví dụ như: theo quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 7 Thông tư số 01 của Ủy ban Dân tộc, kinh phí hỗ trợ duy tu, bảo dưỡng chỉ sử dụng cho sửa chữa nhỏ, tu bổ, bảo trì thường xuyên nhằm duy trì hoạt động bình thường của công trình; không sử dụng cho xây mới, nâng cấp, sửa chữa lớn công trình. Quy định là vậy, nhưng qua khảo sát tình hình thực hiện, một số huyện  như: Cao Lộc, Chi Lăng, Bắc Sơn, Văn Quan chưa phân bổ theo đúng tinh thần hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc.

Cụ thể tại huyện Cao Lộc, năm 2018, huyện được tỉnh phân bổ 807 triệu đồng để duy tu các công trình trên địa bàn 14 xã đặc biệt khó khăn. Nhưng huyện lại lựa chọn 2 công trình: tuyến đường Khuôn Chủ – Nưa Muồn thuộc xã Xuân Long và tuyến đường Khuổi Phiêng – Khuổi Đeng xã Mẫu Sơn để duy tu. Phương pháp triển khai duy tu như thực hiện một dự án đầu tư. Huyện Bắc Sơn có 14 xã được hưởng chương trình 135, năm 2018, huyện được phân bổ hơn 1 tỷ đồng để duy tu. Tuy nhiên, khi thực hiện, huyện cũng chỉ phân bổ cho 2 công trình thuộc 2 xã: Nhất Tiến và Nhất Hòa, các xã khác không được phân bổ. Huyện Chi Lăng có 7 xã đặc biệt khó khăn, nhưng việc phân bổ kinh phí duy tu chỉ dồn cho 3 xã: Chiến Thắng, Văn An và Hữu Kiên. Tại huyện Văn Quan có 17 xã đặc biệt khó khăn nhưng huyện cũng chỉ phân bổ cho 7 xã triển khai duy tu.

Ông Triệu Văn Lạng, Trưởng ban Dân tộc tỉnh cho biết: Qua kiểm tra thực hiện chính sách dân tộc theo Thông tư 01 tại các huyện, ban đã nhận thấy vấn đề này và đã nhắc nhở các huyện phải thực hiện đúng theo quy định, nhưng nhiều huyện vẫn chưa thực hiện đúng quy định của Ủy ban Dân tộc và thiếu công bằng giữa các xã được thụ hưởng.

Theo giải trình của một số huyện thì nguồn vốn để duy tu rất ít và năng lực của các xã không đáp ứng được yêu cầu khi được giao làm chủ đầu tư. Do đó, một số huyện cho rằng cần xác định các công trình xuống cấp và thật sự cấp thiết mới thực hiện duy tu sửa chữa theo hướng tập trung, như thế việc duy tu mới phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, qua thực tế theo dõi vẫn có nhiều huyện thực hiện đúng theo hướng dẫn và có hiệu quả như các huyện: Hữu Lũng, Văn Lãng, Tràng Định…

Huyện Hữu Lũng có 8 xã đặc biệt khó khăn đều được phân bổ vốn để thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên công trình. Trước khi thực hiện phân bổ, các xã rà soát thấy công trình nào xuống cấp và thật sự cấp thiết, tổng hợp danh mục gửi huyện. Do nhu cầu của người dân, hầu hết các công trình duy tu được đề xuất đều là lĩnh vực giao thông. Trên cơ sở các danh mục công trình, huyện phân bổ và giao các xã làm chủ đầu tư triển khai với sự tham gia thực hiện của chính những người dân và cộng đồng dân cư. Vì vậy, nhiều tuyến đường trục xã được các xã duy tu, bảo dưỡng hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Để khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ trong thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình thuộc xã đặc biệt khó khăn, ông Triệu Văn Lạng, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho biết thêm: Ban sẽ tiếp tục kiểm tra, nếu huyện nào tiếp tục thực hiện không đúng quy định sẽ báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh để xử lý, đồng thời ban tập trung đôn đốc các huyện khẩn trương hướng dẫn các xã xây dựng quy chế quản lý khai thác công trình đầu tư từ nguồn vốn 135 tại các xã đặc biệt khó khăn, trên cơ sở đó, các xã tổ chức thực hiện gắn với làm tốt công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình 135 trên địa bàn.

TRANG NINH