Thứ hai,  27/06/2022

Quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 123/2018/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Một trong những nội dung sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 66/2016/NÐ-CP ngày 1-7-2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm là về điều kiện sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

Nghị định 123/2018/NÐ-CP cũng bổ sung trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nhập khẩu, buôn bán thuốc thú y tại Nghị định số 35/2016/NÐ-CP ngày 15-5-2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y.

Cụ thể, tổ chức, cá nhân nhập khẩu thuốc thú y phải có hệ thống sổ sách, các quy trình thao tác chuẩn bảo đảm cho việc bảo quản, kiểm soát, theo dõi việc nhập, xuất từng lô thuốc thú y. Tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc thú y phải lập sổ theo dõi và lưu giữ hóa đơn chứng từ về việc mua, bán thuốc thú y.

Theo Nhandan