Thứ tư,  28/09/2022

Phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kinh tế TW và Ban Cán sự đảng Chính phủ

Năm 2018, Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp công tác chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Lễ ký quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương, ngày 2/6/2018.

Công tác phối hợp này càng chặt chẽ  trong việc sơ kết, tổng kết các chủ trương, chính sách của Đảng về kinh tế, xã hội; nghiên cứu, xây dựng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về kinh tế, xã hội.

Theo đề nghị của Ban Kinh tế Trung ương, các cơ quan, tổ chức đã cử cán bộ tham gia tương đối đầy đủ, kịp thời các ban chỉ đạo, tổ chức giúp việc để triển khai các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Bên cạnh chủ trì triển khai xây dựng 12 đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, năm 2018 Ban Kinh tế Trung ương tích cực tham gia, phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Chính phủ, Ban cán sự đảng của một số bộ triển khai xây dựng 4 Đề án trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành 4 Nghị quyết và 1 Đề án trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị.

Cụ thể, đã phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng Đề án “Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập” trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XII ban hành Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng Đề án “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người quản lý, người lao động trong các doanh nghiệp” trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng Đề án “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII ban hành Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Báo cáo “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” trình Hội nghị Trung ương 8 khóa XII ban hành Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phố hợp với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương xây dựng Đề án “Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế” (đã trình Ban Bí thư).

Ban Kinh tế Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã ký Quy chế phối hợp công tác nhằm tăng cường thống nhất quan điểm và phối hợp chặt chẽ giữa hai cơ quan trong việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất đường lối, chủ trương về kinh tế xã hội trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; xây dựng các đề án, dự án lớn về kinh tế – xã hội theo sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thẩm định các đề án, dự án lớn về kinh tế – xã hội trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phổ biến, tuyên truyền và kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng về kinh tế – xã hội; phân tích, đánh giá, dự báo tình hình và đề xuất chủ trương, chính sách, giải pháp phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước về kinh tế – xã hội.

Thực hiện quy chế này, Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp với Ban Cán sự đảng Chính phủ tổ chức buổi làm việc của đồng chí Thủ tướng Chính phủ – Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ với Ban Kinh tế Trung ương về tình hình kinh tế vĩ mô 6 tháng đầu năm 2018 và các giải pháp chỉ đạo, điều hành trong thời gian tiếp theo.

Dự kiến năm 2019, Ban Kinh tế Trung ương sẽ phối hợp với Ban Cán sự đảng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức một số diễn đàn, hội thảo cấp cao, nhất là Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2019, Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân, Diễn đàn công nghiệp 4.0 với chủ đề “Chuyển đổi số quốc gia và tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo”, Hội thảo quốc gia về năng suất lao động.

Theo Chinhphu