Thứ hai,  18/10/2021

Bộ Tài chính: Licogi chưa bảo toàn vốn Nhà nước tại doanh nghiệp


Ảnh minh họa. 

Kết quả kinh doanh của Tổng công ty Licogi cho thấy, đơn vị này chưa bảo toàn vốn đầu tư của Nhà nước. Đáng nói là tổng nợ ngắn hạn của công ty mẹ của Licogi đang vượt quá tài sản ngắn hạn tới hơn 1.200 tỷ đồng.

Đây là nội dung vừa được Bộ Tài chính nhắc tới trong văn bản gửi Bộ Xây dựng và người đại diện vốn Nhà nước tại Tổng công ty Licogi.

Kinh doanh bết bát

Theo Bộ Tài chính, năm 2017, tổng doanh thu của tổng công ty đạt trên 2.721 tỷ đồng, giảm hơn 200 tỷ đồng so với năm 2016 (giảm 7%).

Trong số trên, tổng doanh thu của Công ty mẹ – Tổng công ty Licogi đạt hơn 450 tỷ đồng, giảm hơn 88 tỷ đồng so với năm 2016, tương đương mức giảm 16,4%. Qua đó, lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 của đơn vị này âm 102 tỷ đồng.

Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty mẹ trong khoảng thời gian trên giảm tới hơn 122 tỷ đồng so với một năm trước đó, tương đương mức giảm 24,6%. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu kinh doanh bất động sản giảm mạnh từ gần 159 tỷ đồng năm 2016 còn 16,7 tỷ đồng vào năm 2017.

“Kết quả kinh doanh thua lỗ năm 2017 dẫn tới hệ số bảo toàn vốn và mức độ bảo toàn vốn của công ty mẹ năm 2017 lần lượt là 0,83 và 0,56; hệ số bảo toàn vốn và mức độ bảo toàn vốn của Tổng công ty năm 2017 lần lượt là 0,79 và 0,49,” Bộ Tài chính thống kê.

Theo Bộ Tài chính, kết quả trên cho thấy tổng công ty chưa bảo toàn vốn đầu tư Nhà nước tại doanh nghiệp.

Với 6 tháng đầu năm 2018, Công ty mẹ cũng chỉ đạt hơn 157 tỷ đồng doanh thu, giảm hơn 77 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017, tương đương mức giảm 33%. Lợi nhuận kế toán trước thuế qua đó chỉ đạt gần 2,6 tỷ đồng.

Qua đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo người đại diện vốn tại tổng công ty có báo cáo nguyên nhân việc doanh thu liên tục giảm và có giải pháp để khắc phục tình trạng trên.

Nợ phải thu, tồn kho cả nghìn tỷ đồng

Ở hướng khác, theo Bộ Tài chính, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ tại thời điểm ngày 31/12/2017 và ngày 30/6/2018 đều là 4,48 lần. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của tổng cổng ty 6 tháng đầu năm 2018 âm gần 97 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đánh giá, Công ty mẹ – Tổng công ty Licogi đang gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn, đặc biệt là các khoản nợ có kỳ hạn dưới 3 tháng. Nguyên nhân bởi tài sản ngắn hạn của Tổng công ty chủ yếu là nợ phải thu và hàng tồn kho.

“Tại ngày 31/12/2017, tổng nợ ngắn hạn của Công ty mẹ vượt quá tài sản ngắn hạn là 1.231,21 tỷ đồng,” báo cáo của Bộ Tài chính dẫn kết quả.

Với toàn tổng công ty, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của tổng công ty tại thời điểm ngày 31/12/2017 và ngày 30/6/2018 lần lượt là 9,02 lần và 9,19 lần

Tại thời điểm cuối năm 2017, tài sản ngắn hạn của toàn tổng công ty là 2.353 tỷ đồng trong đó nợ phải thu và hàng tồn kho là 2.156 tỷ đồng, chiếm tới gần 92% tài sản ngắn hạn.

Tương tự, tại thời điểm giữa năm 2018, trong khi tài sản ngắn hạn là 2.302 tỷ đồng thì nợ phải thu và hàng tồn kho lên tới hơn 2.102 tỷ đồng (hơn 91% tài sản ngắn hạn).

“Trên cơ sở hệ số nợ và cơ câu tài sản ngắn hạn nêu trên, có thế thấy khả năng thanh toán của Tổng công ty cũng như Công ty mẹ phụ thuộc lớn vào công tác bán hàng tồn kho và thu hồi nợ,” Bộ Tài chính nhận xét.

Bởi vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo người đại diện vốn Nhà nước tại Licogi có giải pháp đẩy mạnh công tác bán hàng, giảm hàng tồn kho, đôn đốc thu hồi nợ đúng hạn.

Hiện tại, theo báo cáo, tổng giá trị đầu tư tài chính dài hạn của Công ty mẹ tại thời điểm ngày 31/12/2017 là 1.734 tỷ đồng với trong đó cổ tức, lợi nhuận được chia năm 2017 là 53 tỷ đồng. Lợi nhuận trên tổng giá trị đầu tư theo đánh giá ở mức thấp, đạt 3,06%.

Tuy nhiên, vấn đề được Bộ Tài chính nhắc tới là, qua rà soát báo cáo tài chính, Bộ Tài chính thấy tổng công ty chưa trích lập dự phòng theo quy định.

“Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo người đại diện vốn Nhà nước tại Licogi rà soát lại các khoản đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các đơn vị và thực hiện trích lập dự phòng các khoản đầu tư đúng quy định, đảm bảo báo cáo tài chính phản ánh đúng tình hình tài chính của doanh nghiệp,” Bộ Tài chính nêu lên./.

Theo Vietnamplus