Thứ năm,  02/12/2021

Đề xuất mới về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ

Bộ Công Thương đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2017/QĐ-TTg hướng dẫn thực hiện Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam
Ảnh minh họa

Theo đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định “Tổng lượng hạn ngạch thuế quan cho tất cả các liên doanh đến năm 2022” như sau:

Năm 2018 2019 2020 2021 2022
Phương tiện vận tải có động cơ (chiếc) 800 850 900
Bộ SKD 2.500 3.000 3.000 2.500 2.500

Đồng thời dự thảo cũng bổ sung “Liên doanh đủ điều kiện” gồm: Các liên doanh được nhập khẩu các bộ SKD (Bộ SKD là một bộ phụ tùng và linh kiện được liên doanh nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam và cần thiết cho lắp ráp công nghiệp các phương tiện vận tải có động cơ) có mức độ rời rạc quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định đến hết ngày 31/12/2020.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Chinhphu