Chủ nhật,  25/02/2024

Họp trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2013-2019

LSO-Ngày 25/6/2019, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến 3 cấp (cấp tỉnh, huyện, xã) đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và việc chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 đến nay.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu phát biểu kết luận tại hội nghị chuyên đề
trực tuyến 3 cấp đối với công tác quản lý xây dựng đất đai

Tham dự có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Báo cáo đề dẫn của Sở Tài nguyên Môi trường cho thấy, việc thực hiện Luật Đất đai từ năm 2013 đến nay vẫn còn nhiều bất cập, vướng mắc; vi phạm về quản lý sử dụng đất tại các địa phương diễn biến phức tạp.

Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện được chủ động thực hiện, nhưng việc phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ cấp tỉnh tới cấp huyện, cấp xã rất chậm ảnh hưởng trực tiếp tới việc quản lý, sử dụng đất đai.

Đối với quy hoạch xây dựng, từ thời điểm Luật Đất đai 2013 có hiệu lực, đã có 5 khu đô thị được lập, phê duyệt quy hoạch chung; 3 khu đô thị đang lập đồ án quy hoạch xây dựng; 5 dự án phát triển đô thị được lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, từ năm 2013 đến nay cấp huyện đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất được 938 ha; cấp tỉnh chuyển mục đích sử dụng đất 0,9 ha.

Tại cuộc họp, đại biểu đã nêu những vướng mắc và kiến nghị với tỉnh nhiều biện pháp để tháo gỡ khó khăn trong việc quản lý, sử dụng đất đai. Một số nội dung kiến nghị được Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng giải đáp, thông tin làm rõ.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh một số nội dung cần giải quyết trong thời gian tới như: UBND tỉnh chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn, đặc biệt là công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh trước khi trình HĐND tỉnh phê duyệt. Ngoài ra, UBND tỉnh chỉ đạo chấm dứt ngay tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất trái phép trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Đối với HĐND cấp huyện và cấp xã bổ sung vào chương trình giám sát của HĐND đối với lĩnh vực đất đai trong năm 2020.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian tới UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt đối với công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Các ngành, UBND các huyện cần đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về đất đai phù hợp với từng đối tượng; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra lĩnh vực quản lý đất đai gắn với thực hiện có hiệu quả việc giải quyết các tranh chấp đất đai tại cơ sở. Đặc biệt, chính quyền cơ sở phải xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc quản lý xây dựng và quản lý đất đai trên địa bàn. Sở Tài nguyên Môi trường có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tài nguyên môi trường từ tỉnh tới cơ sở, góp phần thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, xây dựng.

TRANG NINH