Thứ năm,  30/03/2023

Phê duyệt kế hoạch phát triển doanh nghiệp khu vực tư nhân

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp (DN) khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 với sáu nhóm giải pháp trọng tâm.

Phê duyệt kế hoạch phát triển doanh nghiệp khu vực tư nhân

Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm bảo đảm duy trì niềm tin và tăng cường đầu tư kinh doanh bền vững của DN khu vực tư nhân; khuyến khích DN áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững, công nghệ sản xuất sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo và đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ DN nhỏ và vừa; hỗ trợ nâng cao năng suất lao động trong DN, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực quản lý, quản trị DN; khuyến khích DN khu vực tư nhân ứng dụng khoa học – công nghệ, khai thác cơ hội của cách mạng công nghiệp 4.0; tăng cường vai trò của các tổ chức hiệp hội DN trong hỗ trợ DN khu vực tư nhân phát triển hiệu quả, bền vững.

Mục tiêu cụ thể là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các DN khu vực tư nhân, phấn đấu có ít nhất 1,5 triệu DN vào năm 2025 và hai triệu DN vào năm 2030. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường liên kết trong DN khu vực tư nhân. Đến năm 2030, thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh của DN và nâng cao tỷ lệ DN tham gia mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu ngang bằng với các nước dẫn đầu trong khối ASEAN (ASEAN-4)…

Theo Nhandan