Cụ thể, số dư Quỹ BOG đến hết Quý I/2019 là âm 620,643 tỷ đồng; số dư Quỹ BOG đến hết Quý II/2019 tiếp tục âm 499,932 tỷ đồng. Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý III/2019 (từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 30/9/2019) là 2.518,191 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền đã sử dụng của quỹ này cũng trong thời gian trên là 0 đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý III/2019: 1 tỷ đồng trong khi lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý III/2019: 12 triệu đồng.

Ảnh minh họa 

 

Như vậy số dư Quỹ BOG đến hết Quý III/2019 (đến hết ngày 30/9/2019): 2.019,246 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/9/2019, trong tổng số 29 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối, có 19 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối có số dư dương Quỹ BOG Xăng dầu, trong đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) có số dư lớn nhất: 1.125.280 tỷ đồng; Và 10 đơn vị kinh doanh xăng dầu âm Quỹ BOG Xăng dầu, trong đó Tổng Công ty dầu Việt Nam (PVOil) có số âm Quỹ lớn nhất lên tới – 257.283 tỷ đồng.