Thứ tư,  23/06/2021

UBND tỉnh họp chuyên đề xem xét nội dung 2 dự thảo kế hoạch

LSO-Hôm nay (22/11), đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét các nội dung liên quan đến dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 (Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị) và Kế hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị chỉ rõ mục tiêu cụ thể, trong đó phấn đấu thu hút đầu tư nước ngoài như sau: vốn đăng ký giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 300–350 triệu USD; giai đoạn 2026 – 2030 khoảng 400-500 triệu USD; vốn thực hiện giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 200 – 250 triệu USD; giai đoạn 2026-2030 khoảng 250-300 triệu USD; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 65%, đến năm 2030 đạt 80%.

Tại cuộc họp, đại diện một số sở, ngành đã thảo luận một số nội dung liên quan đến mục tiêu trong dự thảo kế hoạch cũng như 7 nhóm giải pháp để triển khai thực hiện các mục tiêu đề ra.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc soạn dự thảo kế hoạch.

Tuy nhiên, dự thảo kế hoạch cần làm rõ nét thêm một số nội dung như: tập trung tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, cung cấp thông tin cho nhà đầu tư nước ngoài; tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; xây dựng các tổ chức đảng, đoàn thể; thực hiện trách nhiệm xã hội; làm tốt công tác quy hoạch, hoàn thiện hạ tầng.

Bên cạnh đó, dự thảo kế hoạch cần được biên tập lại, tách mục đích, yêu cầu thành 2 nội dung cho rõ; mục tiêu cụ thể cần chọn lọc và đưa vào thêm một số chỉ tiêu…

Một nội dung quan trọng khác được đưa ra thảo luận, xem xét tại cuộc họp là dự kiến kế hoạch xây dựng NTM năm 2020 và giai đoạn 2021-2025. Theo báo cáo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh phấn đấu năm 2020, có thêm 13 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn tỉnh lên 74 xã, bình quân 1 xã trên địa bàn tỉnh đạt từ 12 đến 12,5 tiêu chí. Giai đoạn 2021-2025, phấn đấu mỗi năm có 10 xã đạt chuẩn NTM; phấn đấu có thêm 1 huyện hoàn thành xây dựng NTM; xây dựng được 30 xã NTM nâng cao…

Kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện thủ tục hồ sơ các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019 để trình thẩm định công nhận đạt chuẩn.

Các huyện cần lưu ý không châm trước, không giảm chất lượng, không nợ các tiêu chí xây dựng NTM ở các xã; tập trung chỉ đạo giải ngân thanh toán vốn chương trình xây dựng NTM; chủ động làm công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng cho các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020; cần đánh giá việc xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu.

Đối với nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để có số liệu chính thức đưa vào kế hoạch.

Các huyện lựa chọn thêm 1 xã đặc biệt khó khăn, hoặc xã khó khăn, xã biên giới để chỉ đạo xây dựng NTM; lựa chọn 1 xã xây dựng xã NTM nâng cao, xã đã đạt chuẩn NTM lựa chọn xây dựng ít nhất từ 1 khu dân cư kiểu mẫu trở lên; tổ chức thẩm định sớm các xã đã đạt chuẩn…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các huyện rà soát lại các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM cũng như các chỉ tiêu xây dựng NTM khác trong giai đoạn 2021-2025.

TÂN AN