Thứ hai,  04/07/2022

UBND tỉnh họp chuyên đề xem xét một số nội dung quan trọng

LSO-Chiều nay (24/12), đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét Đề án “Bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030” (Đề án bố trí dân cư) và dự thảo Quyết định ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Dự họp có đại diện các sở, ban, ngành và UBND một số huyện của tỉnh.

Với Đề án bố trí dân cư, các đại biểu đồng tình về mục tiêu, ý nghĩa của đề án. Tuy nhiên, đề án triển khai muộn so với Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 – 2015 và định hướng đến năm 2020” và đến hiện tại, nguồn vốn ngân sách ngắn hạn 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 đã được phân bổ, không còn đủ để đầu tư thực hiện theo nội dung đề án. Đồng thời, ngày 18/11/2019, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án “Tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030”, trong đó có nhiều nội dung trùng với nội dung Đề án bố trí dân cư.

Do vậy, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận không ban hành đề án, thời gian tới, căn cứ theo tình hình thực tế sẽ xem xét xây dựng đề án cụ thể khác để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.

Về dự thảo Quyết định ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, các đại biểu thống nhất cao sự cần thiết bàn hành quyết định. Tuy nhiên, một số đại biểu nêu ý kiến cần xem xét điều chỉnh tăng mức khinh phí hỗ trợ đối với một số hạng mục như: đầu tư xây dựng mặt đường giao thông; xây dựng nhà kính, nhà lưới, hệ thống tưới tiêu….

Kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tại cuộc họp, điều chỉnh một số quy định về mức hỗ trợ cho phù hợp với điều kiện thực tế và quy mô dự án, nhanh chóng hoàn thiện văn bản trình UBND tỉnh xem xét, sớm ban hành quyết định để thu hút các dự án đầu tư về nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, quyết định chỉ áp dụng đối với các dự án đầu tư hạ tầng sản xuất nông nghiệp, nông thôn, không áp dụng với dự án xây dựng chợ nông thôn.

ANH DŨNG