Thứ bảy,  02/07/2022

Số doanh nghiệp thành lập mới lập kỷ lục trong năm 2019

Tổng cục Thống kê cho biết, số doanh nghiệp thành lập mới năm 2019 đạt mức kỷ lục hơn 138 nghìn doanh nghiệp, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 12,5 tỷ đồng, mức cao nhất trong những năm trở lại đây.

Số doanh nghiệp thành lập mới lập kỷ lục trong năm 2019

Theo Tổng cục Thống kê, doanh nghiệp thành lập mới năm 2019 tăng cả về số lượng, vốn đăng ký và số lao động so với năm 2018. Trong năm 2019, cả nước có 138,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là hơn 1,7 triệu tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là hơn 1,2 triệu lao động, tăng 5,2% về số doanh nghiệp, tăng hơn 17% về vốn đăng ký và tăng 13,3% về số lao động so với năm trước.

Nếu tính cả hơn 2,2 triệu tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của hơn 40 nghìn doanh nghiệp tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm 2019 là hơn 4 triệu tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có hơn 39 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng gần 16% so với năm 2018, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và trở lại hoạt động trong năm 2019 lên 177,5 nghìn doanh nghiệp.

Theo khu vực kinh tế, năm nay có hơn 2.000 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 9,9% so với năm 2018; 36,5 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 5,3%; 99,5 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 5,1%.

Cũng trong năm 2019, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 28,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 5,9% so với năm trước; số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 43,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 41,7% so năm 2018.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong năm 2019 là 16,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 3,2% so với năm trước.

Trong năm 2019, trên cả nước còn có 46,8 nghìn doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, tăng 43,4% so với năm trước.

Theo Nhandan