Thứ bảy,  02/07/2022

Kho bạc nhà nước tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến

LSO-Hôm nay (15/1), Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V, tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.


Đại diện tập thể KBNN Lạng Sơn nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc

Trong giai đoạn 2016 – 2019, các phong trào thi đua được KBNN triển khai một cách chủ động, thiết thực, hiệu quả; kế hoạch thi đua được xây dựng ngày từ đầu năm và kịp thời phổ biến, quán triệt đến các đơn vị để thực hiện. Phong trào thi đua hằng năm đều xác định chủ đề, mục tiêu rõ ràng. Qua đó, đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nổi bật như: kết quả thu ngân sách nhà nước từ năm 2016-2019 đạt 25.908 tỷ đồng, liên tục hoàn thành dự toán được giao qua các năm. Năm 2019, tổng thu đạt 6.996 tỷ đồng, vượt 42% dự toán Chính phủ giao, trong đó, thu nội địa vượt 49%, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu vượt 32%.

Công tác chi ngân sách được thực hiện hiệu quả, triển khai giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định và tỷ lệ giải ngân cao; đảm bảo an toàn kho quỹ; thực hiện tốt cải cách hành chính, thông tin tuyên truyền…

Trong 5 năm qua, KBNN luôn được Bộ Tài chính công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, năm 2016 được bộ tặng cờ thi đua, năm 2017 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua…. Nhiều cá nhân, đơn vị trực thuộc được biểu dương, khen thưởng từ cấp ngành, cấp tỉnh đến cấp trung ương.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2020, KBNN xây dựng chủ đề, mục tiêu thi đua: hoàn thành các mục tiêu của chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, xây dựng Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 – 2030; phấn đấu 100% các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có giao dịch với các đơn vị KBNN thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với hiện đại hóa công nghệ quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của KBNN.

Tại hội nghị, nhiều cá nhân điển hình tiên tiến của KBNN đã tham luận về kinh nghiệm, sáng kiến và đề xuất giải pháp công tác nâng cao hiệu quả hoạt động của từng nhiệm vụ chuyên môn. Hội nghị đã bầu 3 đại biểu tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến KBNN Việt Nam.

Nhân dịp này, 5 tập thể, 9 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017 – 2018; 11 tập thể được tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc năm 2018.

 ANH DŨNG