Thứ sáu,  25/06/2021

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tăng mạnh

Tổng cục Thống kê cho biết, trong bốn tháng đầu năm, cả nước có 37,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm trước, đáng chú ý là số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn lên tới 22,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 33,6%.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tăng mạnh

Trong tháng 4, cả nước có 7.885 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là gần 94 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 72 nghìn lao động, giảm 35,7% về số doanh nghiệp, giảm 28,6% về vốn đăng ký và giảm 16,4% về số lao động so với tháng 3.

Trong tháng, cả nước còn có 3.810 doanh nghiệp trở lại hoạt động, tăng 11,3% so với tháng trước và tăng 40,4% so với cùng kỳ năm 2019, đây là tín hiệu cho thấy một bộ phận doanh nghiệp đang tái khởi động để chuẩn bị đón cơ hội kinh doanh mới khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Ngoài ra, còn có 4.121 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng hơn 68% và 2.166 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ giải thể, giảm 22,2%; 980 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 25,5% và 2.864 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, giảm 51,6% so tháng trước.

Tính chung bốn tháng qua, cả nước có 37,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 445,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 315,7 nghìn lao động, giảm 13,2% về số doanh nghiệp, giảm 17,9% về vốn đăng ký và giảm 29,7% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả hơn 680 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 11,7 nghìn doanh nghiệp thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong bốn tháng đầu năm là hơn 1,1 triệu tỷ đồng, giảm 20,4% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có 17,8 nghìn doanh nghiệp trở lại hoạt động, tăng 2,1% so với bốn tháng đầu năm 2019, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong bốn tháng lên 55,4 nghìn doanh nghiệp.

Trong bốn tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là 22,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 33,6% so với cùng kỳ năm trước; gần 14 nghìn doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể, giảm 19,2%. Đồng thời có 5,1 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Nhandan