Thứ hai,  03/10/2022

Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ quan điểm phát triển là công bố và phổ biến thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời, minh bạch và dễ dàng tiếp cận, nhằm phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong việc đánh giá, hoạch định chiến lược, chính sách và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế; trước tiên là phục vụ việc giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021- 2030, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực, vùng, địa phương giai đoạn 2021-2030.

Chiến lược đặt mục tiêu phấn đấu 70% sản phẩm và dịch vụ thống kê được cung cấp cho người dùng đúng hạn vào năm 2025 và tăng lên 100% vào năm 2030; tăng cường cung cấp dữ liệu vi mô theo yêu cầu của người sử dụng thông tin thống kê; đến năm 2025 cung cấp dữ liệu vi mô tăng gấp 3 lần và đến năm 2030 tăng gấp 10 lần so với năm 2020; tỷ lệ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê đạt 60% vào năm 2025; đạt 75% vào năm 2030.

Phấn đấu đến năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trong khu vực; đến năm 2045 trở thành hệ thống thống kê hiện đại trên thế giới.

Dự thảo đề xuất các chương trình hành động cụ thể gồm: Xây dựng, hoàn thiện và áp dụng đồng bộ các chuẩn mực, quy trình thống kê Việt Nam theo chuẩn mực và thông lệ thống kê quốc tế; hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý dữ liệu; tăng cường phân tích và dự báo; biên soạn, phổ biến thông tin thống kê; tư liệu hóa công tác thống kê; chuyển đổi số công tác thống kê; hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực thống kê; tăng cường năng lực thống kê bộ, ngành ở trung ương; sở, ngành ở địa phương; thống kê xã, phường, thị trấn; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê.

Một số nhóm giải pháp được đưa ra như: Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng sản xuất, sử dụng thông tin thống kê; tăng cường tương tác với người sử dụng và người cung cấp thông tin; chuyển đổi nhận thức về vai trò của thông tin thống kê; nghiên cứu ứng dụng và phát triển; đổi mới và sáng tạo; tăng cường quản lý chất lượng thống kê; huy động các nguồn lực cho hoạt động thống kê…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo Chinhphu