Thứ sáu,  09/12/2022

Cách lập báo cáo tài chính khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Ngày 7-4-2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 26/2021/TT-BTC hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Theo đó, khi đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi phải lập báo cáo tình hình tài chính dựa trên khuôn mẫu doanh nghiệp tại 2 thời điểm:

– Thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập sau khi đã hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến xử lý tài chính để xác định giá trị đơn vị theo quy định.

– Thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần sau khi đã hạch toán kết quả xử lý tài chính tại thời điểm chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định làm căn cứ bàn giao sang công ty cổ phần.

Các bước thực hiện lập báo cáo tình hình tài chính bao gồm:

– Thực hiện các bước khóa sổ kế toán theo quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

– Lập báo cáo tình hình tài chính theo mẫu B01/BCTC quy định tại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

– Phân tích số liệu chi tiết căn cứ sổ sách kế toán, văn bản xác định lại giá trị tài sản để chuyển đổi, hồ sơ về kết quả xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu có liên quan khác.

– Lập bảng chuyển đổi số liệu theo quy định tại thông tư này.

– Căn cứ số liệu bảng chuyển đổi số liệu và hướng dẫn lập các chi tiêu chi tiết trên báo cáo tình hình tài chính theo khuôn mẫu doanh nghiệp thực hiện tổng hợp chỉ tiêu theo hướng dẫn tại Phụ lục 02.

Thông tư số 26/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1-6-2021.

Theo Hanoimoi