Thứ tư,  06/12/2023

Tái cơ cấu Tập đoàn Vinashin

Ngày 18-6, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 926/QĐ-TTg về việc tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, những doanh nghiệp và dự án dở dang không gắn với ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính (đóng tàu và công nghiệp phụ trợ) như vận tải biển, xây dựng cảng, khu công nghiệp..., các công ty không thật sự cần thiết trong chiến lược phát triển, trong điều kiện khó khăn hiện nay chưa có điều kiện hoàn thiện, thì được chuyển giao cho các doanh nghiệp khác phù hợp và có điều kiện hơn để quản lý, đầu tư, khai thác có hiệu quả. Điều này cũng tạo điều kiện cho tập đoàn giảm nợ và bổ sung nguồn vốn vào các dự án đóng tàu. Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, ngành liên quan, Tập đoàn Vinashin tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu tài chính của tập đoàn, gắn với kế hoạch sản xuất, kinh doanh - tài chính tổng thể; giải quyết hoặc báo cáo, đề xuất biện pháp giải quyết khi vượt thẩm quyền, hoàn thành tốt mục...

Ngày 18-6, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 926/QĐ-TTg về việc tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, những doanh nghiệp và dự án dở dang không gắn với ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính (đóng tàu và công nghiệp phụ trợ) như vận tải biển, xây dựng cảng, khu công nghiệp…, các công ty không thật sự cần thiết trong chiến lược phát triển, trong điều kiện khó khăn hiện nay chưa có điều kiện hoàn thiện, thì được chuyển giao cho các doanh nghiệp khác phù hợp và có điều kiện hơn để quản lý, đầu tư, khai thác có hiệu quả. Điều này cũng tạo điều kiện cho tập đoàn giảm nợ và bổ sung nguồn vốn vào các dự án đóng tàu. Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, ngành liên quan, Tập đoàn Vinashin tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu tài chính của tập đoàn, gắn với kế hoạch sản xuất, kinh doanh – tài chính tổng thể; giải quyết hoặc báo cáo, đề xuất biện pháp giải quyết khi vượt thẩm quyền, hoàn thành tốt mục tiêu chiến lược phát triển ngành công nghiệp tàu thủy, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm cho người lao động.
Theo Nhandan