Thứ năm,  06/10/2022

Xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy

Bộ Tài chính vừa ra Thông tư số 88/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 96/2009/NĐ-CP ngày 30-10-2009 của Chính phủ về việc xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam.Theo đó, cần thành lập Hội đồng định giá, xác định giá trị tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được tìm thấy; thanh toán các khoản chi phí liên quan việc thăm dò, khai quật, trục vớt, xử lý tài sản (khoản 2 Điều 12); chi thưởng (Điều 16) và thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy (Điều 17 Nghị định 96). Đối với những nội dung chi chưa có tiêu chuẩn, định mức và chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xử lý tài sản quyết định chi nhưng phải bảo đảm phù hợp chế độ quản lý tài chính hiện hành và chịu trách nhiệm về quyết định của...

Bộ Tài chính vừa ra Thông tư số 88/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 96/2009/NĐ-CP ngày 30-10-2009 của Chính phủ về việc xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam.

Theo đó, cần thành lập Hội đồng định giá, xác định giá trị tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được tìm thấy; thanh toán các khoản chi phí liên quan việc thăm dò, khai quật, trục vớt, xử lý tài sản (khoản 2 Điều 12); chi thưởng (Điều 16) và thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy (Điều 17 Nghị định 96). Đối với những nội dung chi chưa có tiêu chuẩn, định mức và chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xử lý tài sản quyết định chi nhưng phải bảo đảm phù hợp chế độ quản lý tài chính hiện hành và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Theo Nhandan