Thứ bảy,  03/06/2023

Toàn tỉnh thu ngân sách tăng 36,9% so với cùng kỳ

LSO-6 tháng đầu năm 2010 thu ngân sách toàn tỉnh đạt 1.206,3 tỷ đồng, bằng 62,2% dự toán, tăng 36,9% so với cùng kỳ.Trong đó, thu nội địa 341,8 tỷ đồng, đạt 57,9% dự toán, tăng 18,8%, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 850 tỷ đồng, đạt 63,9% dự toán, tăng 46%, thu quản lý qua ngân sách 14,4 tỷ đồng, tăng 22%. Một số nguồn thu từ nội địa tăng khá so với cùng kỳ, như thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương tăng 50,6%, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 248,6%, thu từ khu vực quốc doanh tăng 15,6%, thuế thu nhập cá nhân tăng 169,2%. Tất cả các huyện, thành phố đều có số thu tăng khá, trong đó 2 huyện có số thu đạt cao so với dự toán là Lộc Bình đạt 76,5%, Bình Gia đạt 72,67%.Đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm công tác quản lý, điều hành ngân sách đã được các cấp, các ngành quan tâm tổ chức thực hiện, đẩy mạnh chống thất thu trên mọi lĩnh vực. Trong 6 tháng cuôi năm tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành...

LSO-6 tháng đầu năm 2010 thu ngân sách toàn tỉnh đạt 1.206,3 tỷ đồng, bằng 62,2% dự toán, tăng 36,9% so với cùng kỳ.
Trong đó, thu nội địa 341,8 tỷ đồng, đạt 57,9% dự toán, tăng 18,8%, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 850 tỷ đồng, đạt 63,9% dự toán, tăng 46%, thu quản lý qua ngân sách 14,4 tỷ đồng, tăng 22%. Một số nguồn thu từ nội địa tăng khá so với cùng kỳ, như thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương tăng 50,6%, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 248,6%, thu từ khu vực quốc doanh tăng 15,6%, thuế thu nhập cá nhân tăng 169,2%. Tất cả các huyện, thành phố đều có số thu tăng khá, trong đó 2 huyện có số thu đạt cao so với dự toán là Lộc Bình đạt 76,5%, Bình Gia đạt 72,67%.
Đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm công tác quản lý, điều hành ngân sách đã được các cấp, các ngành quan tâm tổ chức thực hiện, đẩy mạnh chống thất thu trên mọi lĩnh vực. Trong 6 tháng cuôi năm tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành phấn đấu thu đạt và vượt dự toán đề ra, tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng ngân sách, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở các cơ quan, đơn vị.

PV