Thứ tư,  20/10/2021

Ngân hàng Phát triển thực hiện tốt các chính sách tín dụng

LSO-Lạng Sơn là một tỉnh miền núi, cơ sở hạ tầng còn thiếu, quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ... Cùng với tình hình suy giảm kinh tế, biến động thị trường, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh nói chung gặp không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, trong những năm qua, chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lạng Sơn đã luôn đoàn kết, bám sát tinh thần chỉ đạo của ngân hàng cấp trên, bám sát tình hình thực tế của địa phương, từ đó triển khai, thực hiện tốt các chính sách tín dụng, góp phần quan trọng vào thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Phát triển chăn nuôi gia súc ở xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng Ảnh: T. BHiện nay, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lạng Sơn đang thực hiện các chính sách tín dụng cho vay đầu tư phát triển, cho vay xuất khẩu, bảo lãnh, huy động và tiếp nhận vốn từ các tổ chức… Hàng năm, ngân hàng đã tranh thủ sự lãnh đạo của ngân hàng cấp trên, sự quan tâm của tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan,...

LSO-Lạng Sơn là một tỉnh miền núi, cơ sở hạ tầng còn thiếu, quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ… Cùng với tình hình suy giảm kinh tế, biến động thị trường, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh nói chung gặp không ít khó khăn, thách thức.
Tuy nhiên, trong những năm qua, chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lạng Sơn đã luôn đoàn kết, bám sát tinh thần chỉ đạo của ngân hàng cấp trên, bám sát tình hình thực tế của địa phương, từ đó triển khai, thực hiện tốt các chính sách tín dụng, góp phần quan trọng vào thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát triển chăn nuôi gia súc ở xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng

Ảnh: T. B

Hiện nay, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lạng Sơn đang thực hiện các chính sách tín dụng cho vay đầu tư phát triển, cho vay xuất khẩu, bảo lãnh, huy động và tiếp nhận vốn từ các tổ chức… Hàng năm, ngân hàng đã tranh thủ sự lãnh đạo của ngân hàng cấp trên, sự quan tâm của tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, các chủ dự án, đồng thời, không ngừng quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, xây dựng các kế hoạch, quán triệt thực hiện đến toàn thể cán bộ, nhân viên để triển khai tốt các chính sách tín dụng. Đối với công tác huy động vốn, ngân hàng tranh thủ tối đa và duy trì các mối quan hệ, phối hợp thu hút nguồn tiền gửi của khách hàng, đàm phán ký các hợp đồng huy động mới theo chỉ tiêu, kế hoạch. Với công tác quản lý vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu, ngân hàng chú trọng ngay từ khâu khảo sát, tìm kiếm để xem xét cho vay đối với các dự án và các khoản vay có hiệu quả. Trong quá trình thẩm định, ngân hàng luôn thẩm định các dự án và các phương án đúng quy định, đảm bảo chất lượng, tiến hành giải ngân kịp thời cho các hợp đồng đủ điều kiện vay. Mặt khác, ngân hàng thường xuyên nắm chắc tình hình các dự án đầu tư, quan tâm các khách hàng uy tín, tăng cường phối hợp với các chủ đầu tư để giải quyết những vướng mắc trong quá trình giải ngân cũng như thu nợ vay. Triển khai các công tác cho vay hỗ trợ lãi suất 4%, bảo lãnh doanh nghiệp vay vốn ngân hàng thương mại, ngoài thẩm định các điều kiện vay, ngân hàng còn nghiêm túc tự kiểm tra và rà soát các hồ sơ dự án nhằm đảm bảo đúng thủ tục và đúng quy định.
Bên cạnh triển khai tốt các hoạt động về nghiệp vụ tín dụng, ngân hàng quan tâm thực hiện công tác kiểm tra và pháp chế. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng cho các công tác nghiệp vụ, mà qua đó, khắc phục và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, sai sót sau khi phát hiện. Từ đầu năm đến nay, ngân hàng đã tập trung tự kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ các dự án vay vốn, bảo lãnh doanh nghiệp vay vốn ngân hàng thương mại.., nhất là đối với các dự án và các khoản giải ngân cho vay thuộc diện được hưởng hỗ trợ. Các công tác từ chuyên môn, nghiệp vụ đến công tác kiểm tra đều được ngân hàng thực hiện đồng bộ, nên các chính sách tín dụng không chỉ đảm bảo thực hiện theo kế hoạch, mà còn đem lại hiệu quả cao trong quá trình đầu tư vốn các chương trình, dự án. Đến nay, chi nhánh đang quản lý 12 hợp đồng tín dụng cho vay đầu tư và 6 hợp đồng tín dụng cho vay chương trình kiên cố hóa kênh mương, với tổng dư nợ 948 tỷ đồng, dư nợ tín dụng xuất khẩu 6 tỷ đồng, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất 4% đạt 15,5 tỷ đồng; số dư huy động vốn đạt trên 54 tỷ đồng (trong đó số phát sinh mới từ đầu năm 28,89 tỷ đồng).
Trong thời gian tới, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lạng Sơn tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chủ động trong công tác tham mưu, đồng thời tăng cường quản lý vốn và đôn đốc quyết liệt để thu hồi nợ vay… Qua đó, phấn đấu thực hiện các chính sách tín dụng trên địa bàn đảm bảo đạt các chỉ tiêu, kế hoạch, đầu tư vốn an toàn và hiệu quả.

Lâm Như