Thứ ba,  19/10/2021

Xây dựng phương án sắp xếp các TCT nhà nước hoạt động không hiệu quả

Ngày 19-8, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 1568/CT-TTg về việc triển khai thực hiện Kết luận số 78-KL/T.Ư ngày 26-7-2010 của Bộ Chính trị.Chỉ thị nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp chi phối của Nhà nước (gọi chung là DNNN) đến năm 2015 để DNNN tập trung vào những ngành, lĩnh vực quan trọng, then chốt mà Nhà nước cần nắm giữ, chi phối.Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các bộ, ngành, địa phương có nhiệm vụ tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát đối với DNNN; kịp thời phát hiện và xử lý có hiệu quả những vấn đề nảy sinh. Hằng năm tiến hành sơ kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN, khen thưởng kịp thời những người có thành tích, đồng thời xử lý nghiêm minh các cá nhân có sai phạm. Thủ tướng yêu cầu các bộ quản lý ngành kinh doanh chính của TĐKT, TCTNN, UBND tỉnh thành phố có TCTNN phải đánh giá toàn diện hoạt động của TĐKT, TCTNN thuộc trách nhiệm quản lý của mình; hiện...

Ngày 19-8, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 1568/CT-TTg về việc triển khai thực hiện Kết luận số 78-KL/T.Ư ngày 26-7-2010 của Bộ Chính trị.

Chỉ thị nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp chi phối của Nhà nước (gọi chung là DNNN) đến năm 2015 để DNNN tập trung vào những ngành, lĩnh vực quan trọng, then chốt mà Nhà nước cần nắm giữ, chi phối.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các bộ, ngành, địa phương có nhiệm vụ tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát đối với DNNN; kịp thời phát hiện và xử lý có hiệu quả những vấn đề nảy sinh. Hằng năm tiến hành sơ kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN, khen thưởng kịp thời những người có thành tích, đồng thời xử lý nghiêm minh các cá nhân có sai phạm. Thủ tướng yêu cầu các bộ quản lý ngành kinh doanh chính của TĐKT, TCTNN, UBND tỉnh thành phố có TCTNN phải đánh giá toàn diện hoạt động của TĐKT, TCTNN thuộc trách nhiệm quản lý của mình; hiện trạng cơ cấu ngành kinh doanh của các TĐKT, TCTNN và đề xuất xác định rõ ngành nghề kinh doanh chính, biện pháp chấn chỉnh việc đầu tư vốn vào những ngành không liên quan đến ngành kinh doanh chính; đề xuất việc điều chỉnh cần thiết về mô hình tổ chức hoạt động của TĐKT, TCTNN. Công việc này phải hoàn thành trước ngày 31-12-2010. Bên cạnh đó, xây dựng đề án tổ chức, sắp xếp lại các TCTNN, công ty nhà nước theo ngành, lĩnh vực trọng yếu để hình thành những TCTNN đủ mạnh thực hiện có hiệu quả vai trò và nhiệm vụ được giao.
Theo Nhandan