Thứ tư,  27/10/2021

5 năm phát triển khoa học và công nghệ: Nhìn lại để vươn tới

LSO-Lạng Sơn là một tỉnh có phần lớn số hộ gia đình sinh sống ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, trình độ sản xuất hạn chế, đời sống còn nhiều khó khăn. Vì vậy, những năm qua, các cấp, ngành chức năng của tỉnh ngày càng quan tâm đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN). Các chương trình, đề tài khoa học đã từng bước bám sát và phục vụ có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Nhiều thành tựu KH&CN mới trong và ngoài nước đã được áp dụng nhanh vào sản xuất, đời sống, góp phần thúc đẩy các ngành sản xuất phát triển. Giống nho Cự phong được trồng khảo nghiệm thành công tại Lang Sơn5 năm qua (2006 – 2010), công tác nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu KH&CN vào sản xuất, đời sống đã tập trung vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh. Toàn tỉnh triển khai 96 đề tài, dự án. Kết quả các hoạt động nghiên cứu, triển khai, ứng dụng KH&CN vào sản xuất và đời sống đã có những...

LSO-Lạng Sơn là một tỉnh có phần lớn số hộ gia đình sinh sống ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, trình độ sản xuất hạn chế, đời sống còn nhiều khó khăn. Vì vậy, những năm qua, các cấp, ngành chức năng của tỉnh ngày càng quan tâm đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN).
Các chương trình, đề tài khoa học đã từng bước bám sát và phục vụ có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Nhiều thành tựu KH&CN mới trong và ngoài nước đã được áp dụng nhanh vào sản xuất, đời sống, góp phần thúc đẩy các ngành sản xuất phát triển.
Giống nho Cự phong được trồng khảo nghiệm thành công tại Lang Sơn
5 năm qua (2006 – 2010), công tác nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu KH&CN vào sản xuất, đời sống đã tập trung vào các chương trình phát triển kinh tế – xã hội trọng điểm của tỉnh. Toàn tỉnh triển khai 96 đề tài, dự án. Kết quả các hoạt động nghiên cứu, triển khai, ứng dụng KH&CN vào sản xuất và đời sống đã có những đóng góp tích cực phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Nhiều đề tài, dự án của một số chương trình đã góp phần quyết định nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Trong đó, có 60 đề tài, dự án áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Nổi bật là đã đầu tư có trọng điểm, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất giống; nghiên cứu khảo nghiệm, tuyển chọn được nhiều giống cây, con mới có giá trị kinh tế cao đưa vào sản xuất; bước đầu ứng dụng công nghệ sinh học vào phục vụ sản xuất và đời sống; mạng thông tin phục vụ quản lý nhà nước đã được xây dựng và phát huy hiệu quả. Trong 5 năm đã tổ chức triển khai thực hiện 17 đề tài khoa học xã hội nhân văn. Các đề tài nghiên cứu tập trung vào những vấn đề liên quan đến cơ sở khoa học phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng và quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Qua đó, ngành chức năng cũng đã đề xuất nhiều giải pháp đổi mới, góp phần nâng cao hiệu lực công tác quản lý kinh tế, quản lý xã hội, quản lý và sử dụng nguồn nhân lực, đổi mới cơ cấu công chức trong các cơ quan chuyên môn của tỉnh. Công tác tham mưu, quản lý hoạt động KH&CN, tiêu chuẩn đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ và an toàn bức xạ được đẩy mạnh… Tuy vậy, tiềm lực KH&CN của tỉnh còn thấp; đội ngũ khoa học có trình độ cao ở nhiều sở, ngành, nhiều lĩnh vực mũi nhọn thiếu và yếu; cơ sở vật chất của các trung tâm, phòng thí nghiệm, thử nghiệm còn hạn chế…

Nhiều năm qua, phát triển KH&CN luôn được cấp ủy, chính quyền tỉnh xác định là động lực phát triển kinh tế- xã hội nhanh, mạnh, bền vững theo hướng hiện đại. Vì vậy, mục tiêu đặt ra của ngành KH&CN là phải chủ động tham mưu, tư vấn, cung cấp luận cứ khoa học cho việc đề ra các chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; chú trọng nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ KH&CN tiên tiến, công nghệ cao trong nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá; gắn kết giữa KH&CN với giáo dục đào tạo, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, bảo vệ môi trường và an ninh quốc phòng. Tỉnh cũng chủ trương tăng cường quản lý nhà nước về KH&CN, từng bước xây dựng cơ chế khuyến khích, đãi ngộ phù hợp với đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học, tạo môi trường làm việc thuận lợi để họ cống hiến trí tuệ cho tỉnh. Trong thực tế, kết quả đầu tư phát triển KH&CN của tỉnh từ 6,9 tỷ đồng năm 2006 đã tăng lên tới 19 tỷ đồng năm 2010. Trong điều kiện kinh tế – xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, sự quan tâm đó phần nào thể hiện sự coi trọng của tỉnh đối với hoạt động KHCN. Tuy vậy, để KH&CN không ngừng phát triển, thực sự là một trong những động lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, luôn cần những giải pháp đồng bộ cũng như sự đồng thuận hơn của các cấp, ngành chức năng.

Hoàng Thái