Thứ ba,  19/10/2021

Ngành Tài chính: Huy động các nguồn vốn, tạo động lực cho phát triển KT-XH

LSO-Đánh giá đúng mức vị trí quan trọng của công tác tài chính-ngân sách trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chính vì vậy, ngay sau khi cách mạng tháng Tám thành công, ngành tài chính Việt Nam dân chủ cộng hoà đã được thành lập để phục vụ chính quyền non trẻ. Vy Văn Thành Chủ tịch UBND tỉnh Lạng SơnCả những thời kỳ ấy và sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đất nước đã có bước phát triển toàn diện, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được khẳng định, đời sống của nhân dân nhiều vùng đã có những thay đổi căn bản. Tiềm lực tài chính quốc gia đã mạnh lên, dự trữ nhà nước và những định chế tài chính mới đã được xác lập, đặc biệt là các kênh huy động vốn, nguồn nhân lực, phương tiện kỹ thuật được tăng cường và hiện đại hoá, việc huy động các nguồn thu, chi của nền kinh tế theo luật định; chúng ta đã chủ...

LSO-Đánh giá đúng mức vị trí quan trọng của công tác tài chính-ngân sách trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chính vì vậy, ngay sau khi cách mạng tháng Tám thành công, ngành tài chính Việt Nam dân chủ cộng hoà đã được thành lập để phục vụ chính quyền non trẻ.

Vy Văn Thành

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn

Cả những thời kỳ ấy và sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đất nước đã có bước phát triển toàn diện, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được khẳng định, đời sống của nhân dân nhiều vùng đã có những thay đổi căn bản. Tiềm lực tài chính quốc gia đã mạnh lên, dự trữ nhà nước và những định chế tài chính mới đã được xác lập, đặc biệt là các kênh huy động vốn, nguồn nhân lực, phương tiện kỹ thuật được tăng cường và hiện đại hoá, việc huy động các nguồn thu, chi của nền kinh tế theo luật định; chúng ta đã chủ động trong hội nhập quốc tế và tham gia vào các quan hệ tài chính song phương và đa phương, tăng thêm nguồn lực cho đất nước, nâng tầm uy tín và ảnh hưởng trên trường quốc tế.
Bộ máy ngành tài chính Lạng Sơn được thành lập đầu năm 1952 (sau khi ngành tài chính Việt Nam ra đời), nhưng chúng ta đã tranh thủ và kế thừa những kinh nghiệm của hệ thống tài chính Trung ương, bám sát sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ, cùng với việc làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ và chính quyền nên đã có nhiều chuyển biến tích cực đóng góp cho sự phát triển và đi lên của tỉnh, thể hiện rõ nét nhất trong công tác thu ngân sách: năm 2005 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 906 tỷ đồng, đến năm 2009 đạt 1.921 tỷ đồng. Nhiều chính sách mới về tài chính trong các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, kinh tế cửa khẩu, thương mại du lịch, chính sách thu hút đầu tư… được vận dụng sáng tạo đã thúc đẩy việc huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển. Ngành đã chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp góp phần kiềm chế lạm phát, chống suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế (trong đó tổng sản phẩm nội tỉnh 6 tháng đầu năm 2010 tăng 8,17%), chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước, đáp ứng yêu cầu chi thường xuyên, đảm bảo chi theo dự toán, ưu tiên dành nguồn chi cho đầu tư phát triển, kích thích sản xuất, tập trung cho các công trình trọng điểm. Năm 2009 đã chi cho đầu tư phát triển, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng là 1.152 triệu đồng, chiếm 40,08% tổng chi ngân sách địa phương.
Cán bộ CNVC ngành tài chính diễu hành tại lễ kỷ niệm ngày giải phóng Miền nam thống nhất đất nước – Ảnh: N.H.Đ
Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, công tác tài chính đã thực hiện đầu tư toàn diện, từng bước huy động nguồn lực cho ngân sách nhà nước để điều hoà và đảm bảo hoạt động nhà nước cùng với đầu tư phát triển, góp phần tích cực vào việc đưa Lạng Sơn thành tỉnh ngày càng phát triển trong khu vực. Nhiều cán bộ trong ngành qua thực tế đã có bước trưởng thành, giữ vị trí quan trọng của tỉnh, của các huyện, thành phố.
Những đóng góp của cán bộ, công chức của ngành tài chính Lạng Sơn đã góp phần cho sự tăng trưởng, tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại và dịch vụ, công nghiệp xây dựng, giảm dần tỷ trọng nông lâm nghiệp trong GDP của tỉnh; văn hoá xã hội có có nhiều tiến bộ, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, quốc phòng an ninh và chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước gồm hệ thống bằng khen của Trung ương và tỉnh, đặc biệt là Huân chương độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng cho ngành tài chính Lạng Sơn năm 2009 là sự công nhận những kết quả trong phấn đấu của ngành những năm qua.
Để kinh tế xã hội của tỉnh ta có những bước phát triển nhanh và bền vững, cùng với toàn tỉnh, ngành tài chính cần tập trung lực lượng với quyết tâm cao, trước mắt phấn đấu để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 2010, đặc biệt là các mục tiêu về nhiệm vụ thu, chi ngân sách. Chúng ta cần tập trung nguồn lực với tư duy đổi mới để tiếp tục tham mưu cho tỉnh về những chủ trương và giải pháp đồng bộ trong lĩnh vực tài chính mà ngành tài chínhViệt Nam đặt ra trong 5 năm tới là: Xây dựng nền tài chính quốc gia có tiềm lực mạnh, thị trường tài chính năng động, phát triển; hệ thống chính sách tài chính đồng bộ, đủ mạnh để phát huy mọi nguồn lực, huy động tối đa, sử dụng và quản lý có hiệu quả nguồn lực tài chính, đảm bảo nền tài chính lành mạnh, được kiểm tra, kiểm soát; năng lực cạnh tranh được nâng cao; năng lực, hiệu quả bộ máy ngành được tăng cường, đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức trong sáng, chí công vô tư, có năng lực nghiệp vụ; công nghệ quản lý tài chính hiện đại và hiệu quả; vị thế tài chính Việt Nam trong quan hệ quốc tế được xác lập, củng cố và nâng cao.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Vy Văn Thành – Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể CBCNVC ngành tài chính Lạng Sơn
Và yêu cầu công tác tài chính trước mắt đối với tỉnh là phải thực hiện đồng bộ những nhiệm vụ sau:
Thứ nhất, huy động tối đa nguồn nội lực của tỉnh, tranh thủ tối đa nguồn ngoại lực để đảm bảo yêu cầu phát triển, đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư, khai thác có hiệu quả các nguồn thu từ các vùng, lĩnh vực là thế mạnh của tỉnh, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh để tăng nguồn thu từ nội địa. Động viên thu hút rộng rãi các nguồn lực xã hội thông qua đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, y tế, văn hóa-thể thao, khoa học công nghệ, dành vốn cho vùng nghèo, vùng đặc biệt khó khăn.
Thứ hai, tiếp tục tham mưu cho tỉnh các cơ chế chính sách trong các lĩnh vực kinh tế cửa khẩu, nông nghiệp nông thôn, mở rộng hợp tác quốc tế, phát triển đô thị… góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Thứ ba, phân bổ hợp lý các nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; thực hiện tiết kiệm chi ngân sách, đảm bảo điều hành chi hiệu quả trong dự toán được giao đi đôi với việc tăng cường kỷ cương tài chính và kiểm tra tài chính, nhất là trong quản lý tài sản công và kinh phí ngân sách Nhà nước. Tăng cường cơ chế quản lý, giám sát để nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư XDCB, trong sử dụng tài sản công.
Thứ tư, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính theo chương trình kế hoạch và các yêu cầu mới phát sinh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng và xây dựng ngành tài chính lành mạnh, công khai, minh bạch, là thước đo hiệu quả cho mọi hoạt động kinh tế.
Thứ năm, kiện toàn tổ chức bộ máy toàn ngành từ tỉnh đến huyện, cơ sở theo hướng tinh gọn; tăng cường cải cách hành chính, đổi mới phương pháp và nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức làm công tác tài chính có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức tốt, có kỹ năng vận hành công nghệ quản lý hiện đại, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ mới.
Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, cùng với sự phát triển chung của ngành tài chính cả nước, tôi tin rằng ngành tài chính Lạng Sơn tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những yếu kém còn tồn tại để ngành tài chính tỉnh ta có bước phát triển mới, góp phần vào sự phát triển chung của toàn tỉnh. Qua báo Lạng Sơn, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi gửi lời thăm và chúc sức khoẻ đến các thế hệ cán bộ tài chính đã nghỉ hưu; các cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong toàn hệ thống tài chính tỉnh nhà luôn mạnh khoẻ, gia đình hạnh phúc và tiến bộ.
*Tiêu đề do Tòa soạn đặt.

Vy Văn Thành