Chủ nhật,  24/10/2021

Sở Tài chính với công tác quản lý vốn đầu tư trên địa bàn

LSO-Xác định công tác quản lý vốn đầu tư là một nhiệm vụ quan trọng của ngành tài chính, phối hợp cùng với Sở Kế hoạch & Đầu tư và các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh về chiến lược thu hút vốn, huy động vốn, sử dụng vốn đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước. Tham mưu cho UBND tỉnh trong quản lý nhà nước về tài chính theo vùng, lãnh thổ, đối với các chương trình dự án ODA trên địa bàn tỉnh, các dự án, chương trình do các bộ, cơ quan Trung ương đầu tư trên địa bàn. Hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra các chủ đầu tư triển khai thực hiện KH vốn đầu tư, thực hiện quyết toán vốn đầu tư theo quy định của nhà nước, hướng dẫn việc thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án đã được phân cấp theo quy định. Trực tiếp thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, trình UBND tỉnh phê duyệt, hàng năm qua công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đã tiết kiệm chi cho...

LSO-Xác định công tác quản lý vốn đầu tư là một nhiệm vụ quan trọng của ngành tài chính, phối hợp cùng với Sở Kế hoạch & Đầu tư và các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh về chiến lược thu hút vốn, huy động vốn, sử dụng vốn đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước.
Tham mưu cho UBND tỉnh trong quản lý nhà nước về tài chính theo vùng, lãnh thổ, đối với các chương trình dự án ODA trên địa bàn tỉnh, các dự án, chương trình do các bộ, cơ quan Trung ương đầu tư trên địa bàn. Hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra các chủ đầu tư triển khai thực hiện KH vốn đầu tư, thực hiện quyết toán vốn đầu tư theo quy định của nhà nước, hướng dẫn việc thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án đã được phân cấp theo quy định. Trực tiếp thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, trình UBND tỉnh phê duyệt, hàng năm qua công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đã tiết kiệm chi cho ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng. Trong công tác quản lý vốn đầu tư thì hoạt động thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành là việc làm hết sức quan trọng. Nhận thức được như vậy, lãnh đạo sở đã thường xuyên chỉ đạo bộ phận chuyên môn đôn đốc kịp thời các chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án đầu tư hoàn thành lập quyết toán đúng thời gian quy định, trong quá trình thẩm tra đều bảo đảm đúng trình tự, nội dung theo quy định của Bộ Tài chính. Công tác thẩm tra quyết toán luôn đảm bảo chính xác về số liệu và thời gian quy định. Trong công tác thẩm tra quyết toán đã có nhiều ý kiến đề nghị chủ đầu tư và nhà thầu chỉnh sửa những sai sót trong quá trình lập báo cáo quyết toán, kịp thời đôn đốc chủ đầu tư thu hồi lại cho ngân sách những khoản chi sai chính sách chế độ quy định. Kết quả công tác quyết vốn đầu tư dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2009 đã thẩm tra xong tổng cộng 1.021 bộ hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án, công trình hoàn thành, với tổng giá trị chủ đầu tư đề nghị thẩm tra là 2.319.085 triệu đồng, giá trị sau thẩm tra được cấp có thẩm quyền phê duyệt là 2.268.141 triệu đồng; giảm chi cho ngân sách nhà nước là 50.944 triệu đồng. Đặc biệt năm 2009 đã cùng tổ xử lý tất toán tài khoản của tỉnh thực hiện tốt công tác thẩm tra quyết toán để tất toán tài khoản theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Tài chính tại Công văn số 15644/BTC-ĐT ngày 23/12/2008, đến tháng 6/2009 thực hiện quyết toán để xử lý tất toán tài khoản các dự án từ năm 2000 trở về trước và đến tháng 12/2009 đã xử lý tất toán tài khoản toàn bộ các dự án còn tồn tại đến năm 2004 và đã được Bộ Tài chính đánh giá là một trong những tỉnh thực hiện tốt công tác tất toán tài khoản đối với các dự án tồn đọng cần phải xử lý.

Cùng với công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, công tác thẩm định dự án đầu tư cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, trong những năm qua Sở Tài chính đã tham gia tốt công tác thẩm định dự án đầu tư, do UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức, đóng góp nhiều ý kiến đề nghị chỉnh sửa dự án nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả dự án đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Cụ thể đã cùng hội đồng thẩm định dự án đầu tư của tỉnh từ năm 2005 đến 2009 đã tham gia thẩm định được 417 dự án đầu tư (Trong đó năm 2009 là 75 dự án). Bên cạnh đó đã thường xuyên hướng dẫn, giúp đỡ các huyện trong công tác lập quyết toán và thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Hàng năm Sở Tài chính đều cử cán bộ xuống phòng tài chính – KH các huyện hướng dẫn giúp đỡ về công tác chuyên môn; cài đặt phần mềm trong công tác thẩm tra quyết toán, đến nay 11/11 huyện, thành phố đều thực hiện thẩm tra quyết toán trên phần mềm cài đặt, do vậy các huyện cơ bản đã thực hiện tốt công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành. Ngoài ra công tác kiểm tra cũng được sở quan tâm chú trọng, thường xuyên tham gia các đoàn kiểm tra XDCB của tỉnh, của Sở Xây dựng tổ chức. Từ năm 2005 đến 2009 thực hiện kiểm tra được 302 dự án, công trình, qua công tác thẩm tra đã kịp thời uốn nắn những sai sót, khuyết điểm của các nhà thầu và chủ đầu tư. Từ đó tham mưu cho UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo, nhằm đưa công tác quản lý đầu tư XDCB đi vào nề nếp, có hiệu quả chống lãng phí thất thoát trong XDCB.

Đào Văn Thành