Thứ ba,  27/07/2021

Bắc Ninh phấn đấu sớm trở thành một tỉnh công nghiệp

Trong nhiệm kỳ tới (2011-2015) Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hằng năm tăng 13-14%; công nghiệp, xây dựng cơ bản tăng 15-16%; dịch vụ tăng từ 13,5-14,5%; nông nghiệp tăng 1,7-2%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng CNH, HĐH; GDP bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 3.500 USD; phấn đấu đến năm 2015 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp.Năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 (2005-2010), Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh Bắc Ninh đã đoàn kết, thống nhất, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu Đại hội đã đề ra. Kinh tế của tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao, chuyển biến cả về chất lượng và hiệu quả, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm (GDP) tăng trưởng bình quân 15,1%/năm. Đây là mức tăng trưởng bình quân cao nhất trong các kỳ thực hiện kế hoạch năm năm, kể từ khi tái lập tỉnh.Lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh phát triển ổn định, chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, hiệu quả được nâng...

Trong nhiệm kỳ tới (2011-2015) Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hằng năm tăng 13-14%; công nghiệp, xây dựng cơ bản tăng 15-16%; dịch vụ tăng từ 13,5-14,5%; nông nghiệp tăng 1,7-2%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng CNH, HĐH; GDP bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 3.500 USD; phấn đấu đến năm 2015 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp.

Năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 (2005-2010), Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh Bắc Ninh đã đoàn kết, thống nhất, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu Đại hội đã đề ra. Kinh tế của tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao, chuyển biến cả về chất lượng và hiệu quả, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm (GDP) tăng trưởng bình quân 15,1%/năm. Đây là mức tăng trưởng bình quân cao nhất trong các kỳ thực hiện kế hoạch năm năm, kể từ khi tái lập tỉnh.

Lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh phát triển ổn định, chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, hiệu quả được nâng cao. Công nghiệp tăng trưởng cao, công nghệ ngày càng hiện đại; công nghiệp hỗ trợ bước đầu hình thành, khu vực làng nghề và các khu công nghiệp tiếp tục phát triển. Năm 2004, công nghiệp Bắc Ninh đứng thứ 19 toàn quốc, nay xếp vị trí thứ 10. Dịch vụ phát triển, bước đầu hình thành đồng bộ các yếu tố của thị trường. Thu ngân sách nhà nước tăng nhanh (bình quân 30,4%/năm). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng CNH, HĐH. Đầu tư cho phát triển được đẩy mạnh, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được tăng cường; công tác quy hoạch được quan tâm; phát triển đô thị theo hướng hiện đại. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Bắc Ninh đứng thứ bảy toàn quốc, thứ hai vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đứng thứ 10 toàn quốc và là một trong ba tỉnh dẫn đầu miền bắc.

Văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân nâng lên một bước. Giáo dục-đào tạo, lao động, việc làm được nâng cao chất lượng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, hoạt động văn hóa, thể dục-thể thao, khoa học công nghệ có chuyển biến mới. Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Hoạt động y tế, bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ và nhân dân có chuyển biến tích cực. An ninh trật tự được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện. Khoa học, công nghệ có bước phát triển, quản lý tài nguyên và môi trường có tiến bộ, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, góp phần thiết thực phục vụ sản xuất và đời sống. Các lĩnh vực an ninh, quốc phòng được củng cố và giữ vững, cải cách tư pháp được đẩy mạnh.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được chú trọng và có nhiều tiến bộ; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hướng về cơ sở. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo ra sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và đạt kết quả bước đầu quan trọng. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai toàn diện đồng bộ, có trọng điểm, đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Công tác dân vận của Đảng có nhiều đổi mới về nội dung hoạt động và phương thức vận động quần chúng, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương. Xây dựng chính quyền vững mạnh, nâng cao hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp, cải cách thủ tục hành chính, kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính Nhà nước có nhiều tiến bộ; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng hiệu quả thiết thực, đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng hướng về cơ sở, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Có được những thành tựu ấy, trước hết là do trong quá trình lãnh đạo, Đảng bộ tỉnh luôn quán triệt và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong nhận thức, hành động, từ đó làm nền tảng vững chắc cho sự đồng thuận của nhân dân. Hệ thống chính trị trong tỉnh đã phát huy sức mạnh tổng hợp; các cấp ủy đảng, chính quyền năng động, sáng tạo, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, không ngừng đổi mới; có tính kế thừa và lựa chọn các khâu đột phá, vừa bảo đảm đúng đường lối chủ trương của Đảng, vừa phù hợp với thực tế địa phương, cơ sở. Đảng bộ tỉnh thường xuyên chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo yêu cầu của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phát huy tiềm năng, lợi thế và thành tựu những năm qua, trong nhiệm kỳ tới (2010-2015), Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh xác định phương hướng, mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tăng cường quốc phòng an ninh; tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển công nghiệp công nghệ cao; phát triển nông thôn toàn diện theo hướng hiện đại bền vững, xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và an sinh xã hội. Phấn đấu năm 2015, Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2020.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Bắc Ninh tiếp tục phát huy lợi thế, phát triển công nghiệp và dịch vụ theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Tổ chức không gian kinh tế và đô thị, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại gắn với không gian truyền thống Bắc Ninh. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. Huy động và sử dụng vốn đầu tư có hiệu quả, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực phát triển kinh tế trung và dài hạn.

Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa và xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, bảo vệ môi trường. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tập trung phát triển nhanh và nâng cao chất lượng toàn diện về giáo dục-đào tạo, nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ và nhân dân. Đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Tiếp tục xây dựng nền văn hóa tiên tiến, mang đậm truyền thống văn hóa Bắc Ninh. Tăng cường giải quyết việc làm, thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững. Xây dựng quốc phòng, quân sự địa phương vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, tích cực phòng ngừa và kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tăng cường công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng; đổi mới nội dung phương thức công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Bắc Ninh đang trên đường đổi mới và phát triển. Đại hội lần thứ 18 Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2010-2015 sẽ khẳng định quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh: Phát huy truyền thống đoàn kết; tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu đưa tỉnh Bắc Ninh đến năm 2015 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp.
Theo Nhandan