Thứ sáu,  25/06/2021

Đình Lập: Khởi công 14 công trình thuộc Chương trình 135

LSO-Trong năm 2010, theo kế hoạch huyện Đình Lập sẽ khởi công mới 15 công trình thuộc Chương trình 135 của Chính phủ, kế hoạch vốn là 9.400 triệu đồng. Tính đến nay, huyện đã khởi công 14 công trình, trong đó, có 2 công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, 12 công trình đang thi công, khối lượng thực hiện các công trình này đạt trên 70%. 1 công trình đang lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. Đã giải ngân được 1.378,606 triệu đồng.Huyện Đình Lập cũng đã phân bổ vốn dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho 8 xã 135 và 7 thôn đặc biệt khó khăn thuộc 2 xã vùng II trên địa bàn với tổng số vốn là 2.750 triệu đồng và giao cho các xã làm chủ đầu tư. Tính đến nay, đã phê duyệt nguồn vốn này cho 6 xã với tổng số vốn là: 1.663,093 triệu đồng, các xã còn lại đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ trình phê...

LSO-Trong năm 2010, theo kế hoạch huyện Đình Lập sẽ khởi công mới 15 công trình thuộc Chương trình 135 của Chính phủ, kế hoạch vốn là 9.400 triệu đồng.
Tính đến nay, huyện đã khởi công 14 công trình, trong đó, có 2 công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, 12 công trình đang thi công, khối lượng thực hiện các công trình này đạt trên 70%. 1 công trình đang lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. Đã giải ngân được 1.378,606 triệu đồng.
Huyện Đình Lập cũng đã phân bổ vốn dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho 8 xã 135 và 7 thôn đặc biệt khó khăn thuộc 2 xã vùng II trên địa bàn với tổng số vốn là 2.750 triệu đồng và giao cho các xã làm chủ đầu tư. Tính đến nay, đã phê duyệt nguồn vốn này cho 6 xã với tổng số vốn là: 1.663,093 triệu đồng, các xã còn lại đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ trình phê duyệt.

Đức Anh