Thứ hai,  21/06/2021

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, quyết tâm đưa Cà Mau trở thành tỉnh phát triển

Từ ngày 28 đến 30-9, tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2010-2015. Đánh giá, tổng kết những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trong năm năm tới với quyết tâm cao nhất đưa Cà Mau trở thành tỉnh phát triển trung bình khá của cả nước.Cà Mau là tỉnh nằm ở cực nam của Tổ quốc, nhân dân có truyền thống yêu nước, đoàn kết chống giặc ngoại xâm. Nơi đây đã từng là căn cứ của Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục miền nam, vùng căn cứ kháng chiến của các cơ quan Trung ương và khu Tây Nam Bộ. Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau đã phấn đấu vượt qua gian khổ, hy sinh cùng với nhân dân cả nước đấu tranh chống giặc ngoại xâm, góp phần hoàn thành thắng lợi công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau ngày nay quyết tâm chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, chung sức, chung...

Từ ngày 28 đến 30-9, tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2010-2015. Đánh giá, tổng kết những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trong năm năm tới với quyết tâm cao nhất đưa Cà Mau trở thành tỉnh phát triển trung bình khá của cả nước.

Cà Mau là tỉnh nằm ở cực nam của Tổ quốc, nhân dân có truyền thống yêu nước, đoàn kết chống giặc ngoại xâm. Nơi đây đã từng là căn cứ của Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục miền nam, vùng căn cứ kháng chiến của các cơ quan Trung ương và khu Tây Nam Bộ. Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau đã phấn đấu vượt qua gian khổ, hy sinh cùng với nhân dân cả nước đấu tranh chống giặc ngoại xâm, góp phần hoàn thành thắng lợi công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau ngày nay quyết tâm chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương Cà Mau đi lên cùng với sự phát triển chung của cả nước.

Đại hội đại biểu lần thứ 14 Đảng bộ tỉnh, nhìn lại những mặt đạt và chưa đạt được, những khó khăn, yếu kém trong nhiệm kỳ qua, từ đó rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và định hướng mục tiêu, bước đi, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn phát triển nhiệm kỳ 2010-2015. Là một tỉnh nghèo, ở nơi đầu sóng ngọn gió, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, kinh tế – xã hội chậm phát triển, do xuất phát điểm của nền kinh tế thấp, là vùng trũng về y tế, văn hóa, giáo dục, khoa học – công nghệ so với khu vực đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước. Trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực thấp; hạ tầng kinh tế – xã hội yếu kém, nhất là giao thông, thủy lợi, bệnh viện, trường học… nhưng với ý chí quyết tâm cao, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và có sự kế thừa những thành tựu đạt được của nhiều thập kỷ trước, của những nhiệm kỳ đã qua, Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng bộ tỉnh đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện, có những lĩnh vực rất quan trọng, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững trong những giai đoạn tiếp theo.

Thành tựu nổi lên rõ nhất trong năm năm qua: Kinh tế tăng trưởng cao, GDP tăng bình quân 13,5%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh, đúng hướng, trong đó cơ cấu kinh tế tính đến cuối năm 2010, tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 52,46% xuống còn 39,30%, công nghiệp – xây dựng từ 24,21% tăng lên 35,5% và thương mại – dịch vụ từ 23,33% tăng lên 25,20% so với cuối năm 2005. Thu nhập bình quân đầu người đạt 1.100 USD; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội có bước tiến quan trọng; cơ bản hoàn thành đường ô-tô về trung tâm các xã, giao thông nông thôn phát triển mạnh mẽ, đã khởi công xong và cơ bản hoàn thành chương trình 1.588 cây cầu giao thông nông thôn từ nguồn vốn vận động xã hội hóa. Thu ngân sách hằng năm đều tăng hơn 20%, đến cuối năm 2010, thu ngân sách đạt 2.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu năm năm đạt 3,2 tỷ USD. Tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho phát triển, nhiều công trình quan trọng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội được đầu tư, đưa vào sử dụng như: giao thông, thủy lợi, bệnh viện, trường học… làm thay đổi nhanh chóng bộ mặt nông thôn và thành thị; thành phố Cà Mau được Chính phủ công nhận là đô thị loại 2. Văn hóa – xã hội có sự chuyển biến rõ nét. Hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật, thông tin, báo chí, xuất bản không ngừng được cải tiến và nâng cao chất lượng, kịp thời thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng lên khá rõ nét, điều kiện ăn ở, đi lại, học hành, chăm sóc sức khỏe, hưởng thụ văn hóa không ngừng được cải thiện, nâng cao; tỷ lệ dân cư nông thôn được dùng nước sạch hợp vệ sinh đạt 80%, ở thành thị 99%; năm năm qua toàn tỉnh đã có hơn bảy nghìn hộ thoát nghèo, hằng năm giảm hơn 2% hộ nghèo, hiện nay còn 7% hộ nghèo. Các chính sách đối với gia đình có công với nước được quan tâm chăm lo tốt hơn; đã xây cất và sửa chữa hơn tám nghìn nhà tình nghĩa. Giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ luôn được coi trọng, là quốc sách hàng đầu. Tỉnh huy động từ nhiều nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, quy mô trường, lớp học được nâng cấp, mở rộng, chất lượng giáo dục, đào tạo không ngừng được nâng lên, công tác xã hội hóa giáo dục, đào tạo được toàn xã hội quan tâm. Hằng năm tỉnh phát động phong trào toàn dân đưa trẻ em đến trường, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều nguồn lực từ xã hội hóa, giải quyết một phần đáng kể những khó khăn cho con em nghèo, gia đình chính sách và đồng bào người dân tộc thiểu số, đã hạn chế dần trẻ em bỏ học do gia đình gặp khó khăn về kinh tế. Khoa học và công nghệ những năm gần đây có bước tiến bộ, việc ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất và đời sống, sinh hoạt của nhân dân ngày càng tăng. Quốc phòng, an ninh bảo đảm giữ vững ổn định. Công tác cải cách tư pháp đạt được những kết quả nhất định. Lĩnh vực điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án nhìn chung được tiến hành theo đúng pháp luật, hạn chế án oan sai, tồn đọng quá hạn luật định. Công tác tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý được tiến hành thường xuyên, liện tục từng bước làm chuyển biến về nâng cao trình độ hiểu biết và tuân thủ theo pháp luật của nhân dân.

Những năm qua, công tác vận động nhân dân đã có chuyển biến tích cực, hầu hết tổ chức trong hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức thật sự đã vào cuộc, xác định được những trọng tâm, trọng điểm để tuyên truyền vận động, có sự cộng tác, phối hợp trong tổ chức vận động; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị trong tỉnh được phát huy; nội dung công tác vận động nhân dân nhìn chung phù hợp, mang lại lợi ích thiết thực của quảng đại quần chúng nhân dân, được xã hội đồng thuận, nhân dân đồng tình, tích cực hưởng ứng. Về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được xác định là nhiệm vụ then chốt. Công tác chính trị tư tưởng trong nội bộ Đảng và trong nhân dân được tiến hành thường xuyên, liên tục; chính trị ổn định, xã hội đồng thuận. Tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý của chính quyền được phát huy đúng mức. Cải cách hành chính đạt được kết quả; Quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện ngày càng tốt hơn, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy. Phong cách và lề lối làm việc được đổi mới phù hợp, sát cơ sở. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức và hành động; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, không những có tác dụng tích cực trong nội bộ đảng mà còn lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Tại Đại hội lần thứ 13 của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2005 – 2010 đề ra mục tiêu “sớm đưa Cà Mau thoát khỏi tỉnh nghèo, đạt mức bình quân chung của cả nước” về cơ bản hoàn thành.

Tuy nhiên, hiện Cà Mau vẫn còn rất nhiều khó khăn trong quá trình phát triển. Kinh tế tuy phát triển nhanh nhưng chưa ổn định, thiếu bền vững, quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn diễn ra chậm; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội vẫn còn là khâu yếu; trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; y tế, giáo dục vẫn còn là vùng trũng so với khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Một bộ phận dân cư ở vùng sâu, vùng ven biển, đồng bào dân tộc thiểu số… đời sống còn nhiều khó khăn; tình trạng tham nhũng, tiêu cực tuy kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, xử lý nhưng vẫn còn xảy ra ở nơi này, nơi khác; còn một bộ phận tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội hoạt động kém hiệu quả; một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu tinh thần trách nhiệm, thờ ơ, quan liêu, thậm chí vô cảm, chưa thật sự “hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc”. Những vấn đề nêu trên nếu không kịp thời khắc phục sẽ là lực cản lớn cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Mục tiêu tổng quát năm năm tới, Đảng bộ Cà Mau xác định: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với chất lượng và hiệu quả; nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực; phát triển mạnh mẽ khoa học – công nghệ; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, giữ vững ổn định chính trị – xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại, sớm đưa Cà Mau trở thành tỉnh phát triển trung bình khá của cả nước”. Trong 15 chỉ tiêu cơ bản đã nhất trí cao tại đại hội, trong đó có những chỉ tiêu tăng gấp hai lần so với nhiệm kỳ trước; nêu những quan điểm chỉ đạo, vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước phù hợp điều kiện của tỉnh, đồng thời đề ra tám nhiệm vụ, nhóm giải pháp chủ yếu để chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, với ý chí và quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, sẽ tạo ra bước chuyển mới mạnh mẽ hơn nữa, sớm đưa Cà Mau trở thành tỉnh phát triển trung bình khá của cả nước.
Theo Nhandan