Thứ tư,  23/06/2021

Nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội – bài học từ Công ty 36

Đảng bộ Binh đoàn 11 (Bộ Quốc phòng) vừa tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VI nhiệm kỳ 2010-2015. Từ kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị, thay mặt đoàn đại biểu Công ty Đầu tư xây lắp và Thương mại 36 (Công ty 36) tham dự Đại hội, Đại tá, Anh hùng Lao động Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Công ty 36 đã có bài phát biểu tập trung vào vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội.Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh Đảng bộ Binh đoàn lãnh đạo thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua trong điều kiện tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; tác động khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát kinh tế; giá cả vật tư xăng dầu biến động, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Cán bộ chủ trì của Binh đoàn và nhiều đơn vị thay đổi; thực hiện chuyển đổi mô hình công ty mẹ - công ty con, công ty TNHH, công ty cổ phần... đã tác...

Đảng bộ Binh đoàn 11 (Bộ Quốc phòng) vừa tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VI nhiệm kỳ 2010-2015. Từ kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị, thay mặt đoàn đại biểu Công ty Đầu tư xây lắp và Thương mại 36 (Công ty 36) tham dự Đại hội, Đại tá, Anh hùng Lao động Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Công ty 36 đã có bài phát biểu tập trung vào vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội.

Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh

Đảng bộ Binh đoàn lãnh đạo thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua trong điều kiện tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; tác động khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát kinh tế; giá cả vật tư xăng dầu biến động, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Cán bộ chủ trì của Binh đoàn và nhiều đơn vị thay đổi; thực hiện chuyển đổi mô hình công ty mẹ – công ty con, công ty TNHH, công ty cổ phần… đã tác động đến kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của toàn Binh đoàn. Song được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Chỉ huy Tổng cục Hậu cần, sự quan tâm của Đảng ủy Quân sự T.Ư, Thủ trưởng và cơ quan Bộ Quốc phòng, các cơ quan trong và ngoài quân đội, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Binh đoàn, Đảng bộ đã lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (TSVM), xây dựng Binh đoàn vững mạnh toàn diện.

Đảng bộ đã lãnh đạo hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm, giá trị sản xuất, doanh thu, thu nộp, lợi nhuận và thu nhập bình quân đều tăng trưởng từ 121 đến 174% so với nhiệm kỳ trước.

Đã trúng thầu và được chỉ định thầu 976 dự án với giá trị 15.484 tỷ đồng, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cải thiện đời sống cho người lao động. Nhiệm kỳ qua, Binh đoàn đã đầu tư mua sắm 665 đầu thiết bị xe máy với giá trị 1.025 tỷ đồng tăng năng lực thiết bị, đáp ứng phát triển sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới; trong đầu tư bảo đảm đúng quy trình, đúng nguyên tắc, công tác đầu tư có trọng tâm trọng điểm, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

Tăng cường công tác quản lý góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, sản xuất, kinh doanh đúng hướng, đúng pháp luật. Từng bước tạo nguồn xử lý tồn đọng tài chính từ những năm trước, bước đầu cân bằng thu chi tài chính và có tích lũy từ năm 2010.

Xây dựng bản lĩnh chính trị, bản chất giai cấp công nhân trong cán bộ, đảng viên, ổn định chính trị trong toàn Đảng bộ. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng. Vừa qua, Binh đoàn 11 được tách về trực thuộc Bộ Quốc phòng đã nâng tầm của đơn vị lên một bước, tạo điều kiện thuận lợi để Binh đoàn triển khai toàn diện các mặt công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh những thành quả đã đạt được, Binh đoàn còn một số hạn chế. Nửa đầu nhiệm kỳ còn hiện tượng buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra đôn đốc, khoán chưa đi đôi với quản, gây thất thoát thua lỗ, triển khai phân cấp hạch toán còn lúng túng, sức cạnh tranh của một số đơn vị trên thị trường còn hạn chế. Vai trò của người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ, thiếu kiểm tra đôn đốc. Binh đoàn 11 được thành lập trên cơ sở các đơn vị xây dựng cơ bản trong quân đội, có truyền thống và bề dày kinh nghiệm nhưng qua gần 30 năm phát triển sản xuất chưa tương xứng với mô hình của một Binh đoàn chưa phát triển được các lĩnh vực ngành nghề có tính chủ động và lợi nhuận cao (lĩnh vực bất động sản, thị trường chứng khoán, công ty tài chính…). Bên cạnh đó, cơ chế quản lý và phân cấp hạch toán chưa rõ ràng, đơn vị tự lần mò công việc, khoán không đi đôi với quản dẫn đến bị thua lỗ, nhất là giai đoạn nửa nhiệm kỳ về trước. Phân cấp đến Xí nghiệp hạch toán phụ thuộc chưa phù hợp, vì xí nghiệp thua lỗ công ty vẫn phải đứng ra xử lý, dẫn đến tồn đọng tài chính kéo dài, không quy rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân. Việc điều động tổ chức và nhân sự chưa gắn với thanh toán công nợ, dẫn đến tình trạng tổ chức và con người đi còn công nợ thì để lại (như Xí nghiệp 31 chuyển sang Công ty Thái Sơn, công nợ cá nhân của Xí nghiệp 36 cũ). Công tác tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về phương thức khoán và mô hình quản lý tại các đơn vị cũng như Tổng công ty không được thực hiện, từ đó chưa tìm được phương án quản lý hữu hiệu, đưa ra cảnh báo để tránh đi vào vết xe cũ (không bị thua lỗ, không mất cán bộ).

Vai trò công ty mẹ còn hạn chế, chưa thực hiện được chức năng chi phối, hỗ trợ công ty con về thương hiệu, thị trường, tiền vốn, đầu tư công nghệ, chủ yếu làm phép cộng cơ học của các công ty con vào công ty mẹ và quản lý hành chính. Công tác cán bộ chưa có quy hoạch dài, gây khó khăn cho người đứng đầu trong việc xây dựng chiến lược phát triển của mình. Cán bộ cơ quan và cấp cơ sở vừa thiếu, năng lực hạn chế và lớn tuổi; chưa có cơ chế chính sách thu hút, luân chuyển cũng như bảo đảm quyền lợi cho cán bộ dẫn tới tư tưởng không yên tâm, thiếu gắn bó với đơn vị.

Bài học kinh nghiệm từ Công ty 36

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Binh đoàn đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối của Đảng, lãnh đạo đơn vị khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, xây dựng Binh đoàn và xây dựng Đảng bộ vững mạnh, tạo điều kiện để các đơn vị phát triển trong đội hình của Binh đoàn.

Đối với Công ty 36, mặc dù đứng trước những khó khăn thách thức chung như các đơn vị khác trong Binh đoàn, Công ty 36 lại có những khó khăn riêng. Song được sự quan tâm giúp đỡ của Chỉ huy và cơ quan cấp trên, cùng với sự nỗ lực phấn đấu quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và người lao động, Công ty 36 đã vượt qua khó khăn thách thức, tìm tạo cơ hội. Công ty 36 trong nhiệm kỳ vừa qua được thể hiện tổng quát qua sáu điểm nhấn sau:

– Một là: Đưa Xí nghiệp 36 từ thua lỗ 34 tỷ đồng trở thành Công ty TNHHNN một thành viên đầu tiên của Bộ Quốc phòng; với tổng tài sản 1.400 tỷ đồng, đơn vị đang trên đà phát triển tăng tốc, bền vững, là một nhà thầu đa năng, mang tính chuyên nghiệp cao.

– Hai là: Đã tiếp nhận Công ty 56 thành công, bổ sung đội ngũ cán bộ, tăng được năng lực, hòa nhập nhanh, nội bộ đoàn kết thống nhất tạo nên sức mạnh tổng hợp.

– Ba là: Đã phối hợp với địa phương giải tỏa thành công 4.000 m2 đất của đơn vị bị cá nhân lấn chiếm trong hơn 10 năm qua. Thu hồi khu đất nhà trẻ tại Bùi Xương Trạch để xây trụ sở cho Xí nghiệp 55 và các đội.

– Bốn là: Đã mạnh dạn đầu tư năng lực sản xuất 200 đầu thiết bị xe, máy với giá trị hơn 500 tỷ đồng, đúng quy định, có hiệu quả. Áp dụng nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật thi công; làm chủ khoa học – công nghệ mới về thi công móng và tầng hầm, nhà cao tầng có kết cấu phức tạp, công trình thủy điện, thủy lợi, cầu đường, rà phá bom mìn…

– Năm là: Tổ chức sản xuất hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch với mức tăng trưởng từ 120 đến 180%, cơ bản xử lý xong tồn đọng tài chính của Xí nghiệp 36 và Công ty 56. Tiếp thị đấu thầu đạt kết quả cao, trúng thầu nhiều công trình có giá trị lớn; mở rộng ngành nghề rà phá bom mìn và lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Tài chính công khai minh bạch, bảo toàn và phát triển vốn. Đơn vị phát triển tăng tốc bền vững, là doanh nghiệp có thương hiệu mạnh trên thị trường; được nhiều chủ đầu tư tìm đến &#39trên tinh thần hữu xạ tự nhiên hương&#39.

– Sáu là: Hằng năm đơn vị đều đạt vững mạnh toàn diện, Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh; triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 qua đó nhiều tập thể và cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động, Bằng khen của Chính phủ, Cờ và Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần và Binh đoàn 11.

Kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Công ty 36 giúp cho công ty phát triển tăng tốc bền vững, tạo được uy tín và thương hiệu trên thị trường, góp phần quan trọng vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ Binh đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua là nhờ sự điều hành của tập thể ban lãnh đạo, trực tiếp là cá nhân người đứng đầu công ty. Sau bảy năm phát triển, Công ty 36 đã trở thành doanh nghiệp xây dựng hàng đầu của quân đội với doanh thu hơn 1.200 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn một trăm tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 1.200 cán bộ, công nhân trong biên chế và hơn 7.000 lao động hợp đồng với số lương bình quân hằng tháng hơn bốn triệu đồng/người. Lương cán bộ và kỹ thuật cao trả theo sản phẩm, có người đạt từ 10 đến 20 triệu đồng/tháng.

Với phương châm lãnh đạo năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, bản thân tôi được Đảng và Nhà nước ghi nhận và trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, ba lần nhận Huân chương Lao động hạng ba, nhiều Bằng khen của Chính phủ và các bộ, ban, ngành; là một trong 100 doanh nhân tiêu biểu toàn quốc năm 2007, tái đắc cử doanh nhân tiêu biểu toàn quốc năm 2010; một trong mười doanh nhân tiêu biểu của quân đội; nhiều năm là Chiến sĩ thi đua toàn quân, được trao tặng Cúp doanh nhân tâm tài; là điển hình được Bộ Quốc phòng chọn đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11… Trong Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39, cá nhân tôi vinh dự được báo cáo thành tích tại hội nghị điển hình của Tổng cục Hậu cần và hội nghị điển hình toàn quốc về thực hiện Cuộc vận động.

Phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới

Về phương hướng chung, mục tiêu chủ yếu, chúng ta cần tập trung mọi nguồn lực để xây dựng Binh đoàn trở thành một Tổng công ty mạnh, có quy mô lớn; phấn đấu cuối nhiệm kỳ trở thành Tập đoàn Thành An với chức năng đa ngành nghề, có thương hiệu mạnh. Xây dựng Binh đoàn vững mạnh toàn diện, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục chấn chỉnh, kiện toàn tổ chức Binh đoàn đủ mạnh; đề nghị trên thành lập các Lữ đoàn dự bị động viên và Trường đào tạo nghề. Nâng cấp các xí nghiệp, chi nhánh thành công ty để phù hợp với quy mô sản xuất (người nào áo nấy). Vì so với Tổng công ty Trường Sơn và Công ty 319 thì đầu mối các đơn vị trực thuộc của Binh đoàn quá ít nên không có khả năng tăng được giá trị sản xuất và doanh thu. Bên cạnh đó, Binh đoàn cần xây dựng chiến lược phát triển có tính đột phá, có tính mũi nhọn, chuyên sâu. Mở rộng ngành nghề kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu ngành nghề từ nhà thầu sang lĩnh vực Chủ đầu tư các dự án bất động sản, sàn giao dịch chứng khoán và Công ty tài chính… Phấn đấu cuối nhiệm kỳ doanh thu ngành nghề truyền thống chiếm tỷ trọng 60% và ngành nghề mới chiếm tỷ trọng 40%. Tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu, ưu tiên cho tiếp thị các dự án có quy mô lớn, công nghệ cao để quản lý tập trung, giảm chi phí quản lý, kiểm soát được tiến độ, kỹ thuật, chất lượng và hiệu quả kinh tế.

Xây dựng Tổng công ty đủ mạnh, đúng thực chất là Công ty mẹ trong đội hình công ty mẹ – công ty con; đảm nhiệm được chức năng và vai trò của Tổng công ty với các công ty con như: Chi phối về thương hiệu, chi phối về thị trường, về huy động vốn, về công nghệ, về đầu tư trang thiết bị máy móc và nhân lực… giúp các công ty con tháo gỡ khó khăn để phát triển sản xuất. Muốn làm được nhiệm vụ này, Tổng công ty phải có tiềm lực mạnh về tài chính để có thể tham gia góp vốn và chi phối công ty con về tài chính, hỗ trợ giúp đỡ công ty con khi gặp khó khăn. Cần đầu tư tăng năng lực sản xuất mạnh về thiết bị, công nghệ hiện đại để có thể chi phối các công ty con về năng lực thiết bị và công nghệ sản xuất để tham gia được các dự án lớn, trọng điểm của Nhà nước để có thể chi phối về công ăn việc làm đối với các đơn vị thành viên.

Tổng công ty phải từng bước trở thành doanh nghiệp đúng nghĩa, có khả năng tự thực hiện các dự án để trang trải chi phí quản lý, không phụ thuộc vào đóng góp của các công ty con. Có cơ chế quản lý và phân cấp hạch toán phù hợp, theo hướng tăng quyền cho cơ sở, tạo điều kiện cho các công ty có thế mạnh về ngành nghề phát triển. Bên cạnh đó, cần có những quy hoạch cụ thể về công tác cán bộ. Mạnh dạn giao nhiệm vụ cho cán bộ có trình độ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Có chính sách thu hút, tiếp nhận cán bộ và công nhân kỹ thuật về Binh đoàn công tác; bảo vệ quyền lợi cho cán bộ, CNV để mọi người gắn bó xây dựng Binh đoàn.

Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ Binh đoàn trong nhiệm kỳ tới là hết sức nặng nề; vừa hội nhập, vừa cạnh tranh, trong khi vẫn còn nhiều khó khăn, cơ hội và thách thức đan xen. Song được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Quân sự T.Ư, thủ trưởng Bộ Quốc phòng và cơ quan chức năng, cộng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, tôi tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ sẽ có bước đột phá, đưa Binh đoàn phát triển vượt bậc, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, xây dựng Đảng bộ TSVM, xây dựng Binh đoàn VMTD. Tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Theo Nhandan