Thứ sáu,  25/06/2021

PVN chín tháng đầu năm khai thác 18,13 triệu tấn dầu quy đổi

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) cho biết, đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong chín tháng đầu năm 2010, trong đó chỉ tiêu tổng doanh thu đã hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm. Cụ thể: Tổng doanh thu đạt 342 nghìn tỷ đồng, bằng 119% kế hoạch chín tháng và 104% kế hoạch năm 2010, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2009, tương đương 25% GDP cả nước; nộp ngân sách Nhà nước đạt 95,2 nghìn tỷ đồng, bằng 124% kế hoạch chín tháng và 99% kế hoạch năm 2010, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2009, chiếm 27% tổng thu ngân sách nhà nước; kim ngạch xuất khẩu đạt 6,54 tỷ USD, bằng 121% kế hoạch chín tháng và 93% kế hoạch năm 2010, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2009, chiếm 14% kim ngạch xuất khẩu cả nước.Có bốn phát hiện dầu khí mới; đưa năm mỏ dầu mới và khu vực vào khai thác; tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 18,13 triệu tấn, bằng 109% kế hoạch chín tháng và 79% kế hoạch năm. Ngoài ra, PVN còn...

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) cho biết, đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong chín tháng đầu năm 2010, trong đó chỉ tiêu tổng doanh thu đã hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm. Cụ thể: Tổng doanh thu đạt 342 nghìn tỷ đồng, bằng 119% kế hoạch chín tháng và 104% kế hoạch năm 2010, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2009, tương đương 25% GDP cả nước; nộp ngân sách Nhà nước đạt 95,2 nghìn tỷ đồng, bằng 124% kế hoạch chín tháng và 99% kế hoạch năm 2010, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2009, chiếm 27% tổng thu ngân sách nhà nước; kim ngạch xuất khẩu đạt 6,54 tỷ USD, bằng 121% kế hoạch chín tháng và 93% kế hoạch năm 2010, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2009, chiếm 14% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Có bốn phát hiện dầu khí mới; đưa năm mỏ dầu mới và khu vực vào khai thác; tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 18,13 triệu tấn, bằng 109% kế hoạch chín tháng và 79% kế hoạch năm. Ngoài ra, PVN còn sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia 9,88 tỷ kW giờ, bằng 130% kế hoạch chín tháng và 98% kế hoạch năm, tăng 59% so với cùng kỳ 2009, bằng 14,6% sản lượng điện toàn quốc. Hoạt động dịch vụ dầu khí được đẩy mạnh, doanh thu dịch vụ dầu khí đạt 122 nghìn tỷ đồng, bằng 123% kế hoạch chín tháng và 108% kế hoạch năm, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2009, chiếm 36% tổng doanh thu toàn Tập đoàn.

Theo Nhandan