Thứ tư,  18/05/2022

Một số mức lãi suất bằng đồng Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa ra Thông báo số 447/TB-NHNN về một số mức lãi suất bằng đồng Việt Nam, áp dụng từ ngày 1-12-2010 như sau: lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 9%/năm; lãi suất tái cấp vốn của NHNN đối với các tổ chức tín dụng là 9%/năm; lãi suất tái chiết khấu của NHNN đối với các tổ chức tín dụng là 7%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN Việt Nam đối với các ngân hàng là...

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa ra Thông báo số 447/TB-NHNN về một số mức lãi suất bằng đồng Việt Nam, áp dụng từ ngày 1-12-2010 như sau: lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 9%/năm; lãi suất tái cấp vốn của NHNN đối với các tổ chức tín dụng là 9%/năm; lãi suất tái chiết khấu của NHNN đối với các tổ chức tín dụng là 7%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN Việt Nam đối với các ngân hàng là 9%/năm.

Theo Nhandan