Thứ bảy,  17/04/2021

Tổng công ty Ðiện lực Dầu khí: Sản xuất 12,4 tỷ KW giờ điện năm 2010

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí cho biết, đến ngày 31-10, Tổng Công ty đã sản xuất 10 tỷ 633 triệu kW/giờ điện, bằng 129% chỉ tiêu kế hoạch 10 tháng và bằng 105% kế hoạch sản xuất cả năm 2010.Đạt được kết quả nêu trên, là do Tổng Công ty đã thực hiện tốt Cuộc vận động 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'. Lồng ghép hiệu quả nội dung Cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Động viên toàn thể cán bộ, công chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ bằng những việc làm cụ thể... Bên cạnh đó, ngoài chủ động phối hợp với EVN và các đơn vị liên quan trong vận hành cung ứng, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, các nhà máy phát điện thuộc Tổng công ty hoạt động ngày càng ổn định. Vật tư, thiết bị... được cung ứng kịp thời.Tổng công ty nêu mục tiêu phấn đấu sản xuất 12,4 tỷ kW/giờ điện trong năm 2010, bằng 122% kế hoạch đã đề ra, góp phần vào việc bảo đảm an...

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí cho biết, đến ngày 31-10, Tổng Công ty đã sản xuất 10 tỷ 633 triệu kW/giờ điện, bằng 129% chỉ tiêu kế hoạch 10 tháng và bằng 105% kế hoạch sản xuất cả năm 2010.

Đạt được kết quả nêu trên, là do Tổng Công ty đã thực hiện tốt Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39. Lồng ghép hiệu quả nội dung Cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Động viên toàn thể cán bộ, công chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ bằng những việc làm cụ thể… Bên cạnh đó, ngoài chủ động phối hợp với EVN và các đơn vị liên quan trong vận hành cung ứng, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, các nhà máy phát điện thuộc Tổng công ty hoạt động ngày càng ổn định. Vật tư, thiết bị… được cung ứng kịp thời.

Tổng công ty nêu mục tiêu phấn đấu sản xuất 12,4 tỷ kW/giờ điện trong năm 2010, bằng 122% kế hoạch đã đề ra, góp phần vào việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Theo Nhandan