Thứ ba,  17/05/2022

Quảng Nam đầu tư 17 tỷ đồng phát triển thủy lợi nhỏ

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt ứng trước dự toán năm 2011 với số tiền 17 tỷ đồng, từ nguồn Trung ương cấp hỗ trợ bù giảm thu ngân sách để các địa phương thực hiện công tác phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi đất màu và kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2011 - 2015.Trong đó, các huyện miền núi được ứng trước 6,6 tỷ đồng để làm một số công trình thủy lợi nhỏ, phục vụ nước tưới cho cây lúa tại khu vực đồng bào dân tộc đang sinh...

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt ứng trước dự toán năm 2011 với số tiền 17 tỷ đồng, từ nguồn Trung ương cấp hỗ trợ bù giảm thu ngân sách để các địa phương thực hiện công tác phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi đất màu và kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2011 – 2015.

Trong đó, các huyện miền núi được ứng trước 6,6 tỷ đồng để làm một số công trình thủy lợi nhỏ, phục vụ nước tưới cho cây lúa tại khu vực đồng bào dân tộc đang sinh sống.

Theo Nhandan