Thứ tư,  18/05/2022

Ninh Thuận đề ra các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội năm 2001

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ hai, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2010; triển khai nghị quyết phương hướng nhiệm vụ năm 2011; thông qua Quy chế, chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành và Quy chế của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.Trong năm 2010, mặc dù có nhiều khó khăn tác động trực tiếp đến tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, song với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Thuận, phần lớn các chỉ tiêu đặt ra đều đạt và vượt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng (GDP) đạt 11,8%, GDP bình quân đầu người 11,7 triệu đồng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2011, Ninh Thuận phấn đấu phát triển nhanh, toàn diện về kinh tế-xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là ở cơ sở. Toàn Đảng bộ phấn đấu kết nạp 700...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ hai, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2010; triển khai nghị quyết phương hướng nhiệm vụ năm 2011; thông qua Quy chế, chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành và Quy chế của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Trong năm 2010, mặc dù có nhiều khó khăn tác động trực tiếp đến tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, song với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Thuận, phần lớn các chỉ tiêu đặt ra đều đạt và vượt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng (GDP) đạt 11,8%, GDP bình quân đầu người 11,7 triệu đồng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2011, Ninh Thuận phấn đấu phát triển nhanh, toàn diện về kinh tế-xã hội; giữ vững quốc phòng – an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là ở cơ sở. Toàn Đảng bộ phấn đấu kết nạp 700 đảng viên mới trở lên; có hơn 80% số tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh và hơn 80% số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo Nhandan