Thứ ba,  17/05/2022

Xử lý hàng hóa tồn đọng trong kho ngoại quan

Theo Thông tư 195/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính mới ban hành, hàng hóa tồn đọng trong kho ngoại quan quá thời hạn 90 ngày, kể từ ngày hết hạn hợp đồng thuê kho ngoại quan mà chủ hàng không ký hợp đồng gia hạn hoặc không đưa hàng ra khỏi kho ngoại quan sẽ được xử lý. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 20-1-2011.Theo đó, đối với hàng hóa không còn giá trị sử dụng hoặc thuộc diện cấm lưu hành theo quy định của pháp luật Việt Nam thì thực hiện tiêu hủy. Đối với hàng hóa thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật thì Hội đồng xử lý chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với hàng hóa không thuộc phạm vi quy định trên thì xử lý bán. Việc bán hàng hóa tồn đọng trong kho ngoại quan được thực hiện thông qua hình thức đấu giá công khai theo quy định của pháp luật. Toàn bộ tiền thu về bán hàng hóa tồn đọng trong kho ngoại quan được nộp vào tài khoản tạm giữ của Cục...

Theo Thông tư 195/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính mới ban hành, hàng hóa tồn đọng trong kho ngoại quan quá thời hạn 90 ngày, kể từ ngày hết hạn hợp đồng thuê kho ngoại quan mà chủ hàng không ký hợp đồng gia hạn hoặc không đưa hàng ra khỏi kho ngoại quan sẽ được xử lý. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 20-1-2011.

Theo đó, đối với hàng hóa không còn giá trị sử dụng hoặc thuộc diện cấm lưu hành theo quy định của pháp luật Việt Nam thì thực hiện tiêu hủy. Đối với hàng hóa thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật thì Hội đồng xử lý chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với hàng hóa không thuộc phạm vi quy định trên thì xử lý bán. Việc bán hàng hóa tồn đọng trong kho ngoại quan được thực hiện thông qua hình thức đấu giá công khai theo quy định của pháp luật. Toàn bộ tiền thu về bán hàng hóa tồn đọng trong kho ngoại quan được nộp vào tài khoản tạm giữ của Cục Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (nơi có kho ngoại quan) mở tại Kho bạc Nhà nước.

Theo Nhandan