Thứ sáu,  20/05/2022

Năm 2010 giải ngân vốn FDI tăng 10% so năm trước

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của cả năm 2010 đã đạt 11 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2009.Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI năm 2010 (nếu tính cả dầu thô) đạt 38,83 tỷ USD, tăng 27,8%, còn nếu không tính dầu thô thì con số này là 33,88 tỷ USD, tăng 40,1% so với năm 2009.Trong khi đó, vốn FDI đăng ký chỉ đạt 18,59 tỷ USD, bằng 82,2% so với năm 2009. Mười hai tháng qua, cả nước có 969 dự án FDI cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký là 17,23 tỷ USD, giảm 16,1% về số dự án nhưng tăng 2,5% về vốn so với năm trước. Số lượt dự án FDI tăng vốn là 269 lượt dự án với tổng vốn tăng thêm 1,37 tỷ USD, giảm 23,4% về lượt dự án và giảm 76,5% về vốn so với năm...

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của cả năm 2010 đã đạt 11 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2009.

Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI năm 2010 (nếu tính cả dầu thô) đạt 38,83 tỷ USD, tăng 27,8%, còn nếu không tính dầu thô thì con số này là 33,88 tỷ USD, tăng 40,1% so với năm 2009.

Trong khi đó, vốn FDI đăng ký chỉ đạt 18,59 tỷ USD, bằng 82,2% so với năm 2009. Mười hai tháng qua, cả nước có 969 dự án FDI cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký là 17,23 tỷ USD, giảm 16,1% về số dự án nhưng tăng 2,5% về vốn so với năm trước. Số lượt dự án FDI tăng vốn là 269 lượt dự án với tổng vốn tăng thêm 1,37 tỷ USD, giảm 23,4% về lượt dự án và giảm 76,5% về vốn so với năm 2009.

Theo Nhandan