Thứ bảy,  27/11/2021

Hỗ trợ thị trường trái phiếu

Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam vừa thông qua việc áp dụng Bộ Quy tắc ứng xử giữa các thành viên trên thị trường trái phiếu, được Bộ Tài chính nhất trí với Công văn số 11851/BTC-TCNH.Bộ quy tắc có hai phần: Nguyên tắc đạo đức và Chuẩn mực ứng xử hành nghề, nhằm hỗ trợ các thành viên trong việc tuân thủ pháp luật, quy định đối với thị trường trái phiếu Việt Nam. Thúc đẩy tính hiệu quả, công bằng và hoạt động có trật tự, tạo thuận lợi trong trao đổi giữa các thành viên và những nhà đầu tư không phải là thành viên, giảm thiểu những sai sót về hoạt động cũng như những tranh chấp trên thị...

Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam vừa thông qua việc áp dụng Bộ Quy tắc ứng xử giữa các thành viên trên thị trường trái phiếu, được Bộ Tài chính nhất trí với Công văn số 11851/BTC-TCNH.

Bộ quy tắc có hai phần: Nguyên tắc đạo đức và Chuẩn mực ứng xử hành nghề, nhằm hỗ trợ các thành viên trong việc tuân thủ pháp luật, quy định đối với thị trường trái phiếu Việt Nam. Thúc đẩy tính hiệu quả, công bằng và hoạt động có trật tự, tạo thuận lợi trong trao đổi giữa các thành viên và những nhà đầu tư không phải là thành viên, giảm thiểu những sai sót về hoạt động cũng như những tranh chấp trên thị trường.

Theo Nhandan