Thứ tư,  01/12/2021

Hỗ trợ cơ sở di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị.Theo đó, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp (DN) sẽ được hỗ trợ khi phải di dời. Công chức, viên chức, người lao động đang thực hiện hợp đồng lao động, đã làm việc từ 12 tháng trở lên tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời, khi nghỉ việc được hỗ trợ một tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) cho mỗi năm thực tế làm việc và sáu tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) để tìm việc làm mới. Quyết định cũng nêu rõ mức hỗ trợ cho DN phải di dời. Cụ thể, hỗ trợ cho DN phải di dời do ngừng kinh doanh với mức 30% một năm thu nhập sau thuế, theo mức thu nhập bình quân của ba năm liền kề trước đó được cơ quan thuế xác nhận; thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế phải ngừng kinh doanh...

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị.

Theo đó, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp (DN) sẽ được hỗ trợ khi phải di dời. Công chức, viên chức, người lao động đang thực hiện hợp đồng lao động, đã làm việc từ 12 tháng trở lên tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời, khi nghỉ việc được hỗ trợ một tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) cho mỗi năm thực tế làm việc và sáu tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) để tìm việc làm mới. Quyết định cũng nêu rõ mức hỗ trợ cho DN phải di dời. Cụ thể, hỗ trợ cho DN phải di dời do ngừng kinh doanh với mức 30% một năm thu nhập sau thuế, theo mức thu nhập bình quân của ba năm liền kề trước đó được cơ quan thuế xác nhận; thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế phải ngừng kinh doanh nhưng không quá hai năm. Bên cạnh đó, hỗ trợ đào tạo nghề bằng hình thức dạy nghề cho số lao động tuyển mới để làm việc tại vị trí mới với mức 500 nghìn đồng/người/tháng, thời gian tối đa là 12 tháng…

Theo Nhandan