Thứ tư,  01/12/2021

Hợp nhất ba tổng công ty thủy sản

Thủ tướng Chính phủ vừa có Văn bản số 2353 TTg-ĐMDN về việc hợp nhất ba tổng công ty: Thủy sản Việt Nam, Hải sản Biển Đông và Thủy sản Hạ Long thành Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (mới) hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con.Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng cơ chế chính sách đặc thù về tài chính, đầu tư, hoạt động công ích, tạo điều kiện cho Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (mới) hoạt động hiệu quả và giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hợp...

Thủ tướng Chính phủ vừa có Văn bản số 2353 TTg-ĐMDN về việc hợp nhất ba tổng công ty: Thủy sản Việt Nam, Hải sản Biển Đông và Thủy sản Hạ Long thành Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (mới) hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng cơ chế chính sách đặc thù về tài chính, đầu tư, hoạt động công ích, tạo điều kiện cho Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (mới) hoạt động hiệu quả và giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hợp nhất…

Theo Nhandan