Thứ sáu,  20/05/2022

Các tiêu thức trên hóa đơn in mới từ ngày 1-1-2011

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày 1-1-2011, thời điểm thực thi các quy định mới về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính. Song tới nay, nhiều doanh nghiệp (DN) và cả cục thuế vẫn còn băn khoăn, vướng mắc về việc cần in những tiêu thức gì trên hóa đơn. Để gỡ vướng mắc này, Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn cụ thể việc in các tiêu thức trên hóa đơn.Theo đó, các tiêu thức quy định về ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự trên hóa đơn là các tiêu thức bắt buộc và phải in đúng quy định. Vì vậy, các tổ chức, cá nhân in hóa đơn phải bảo đảm in đúng các tiêu thức này trên hóa đơn. Trường hợp các tiêu thức bắt buộc khác trên hóa đơn của DN đã in không phản ánh đúng tính chất, đặc điểm của ngành nghề kinh doanh, không xác định được nội dung hoạt động kinh tế phát sinh, số tiền thu được, không xác định được người mua hàng (hoặc...

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày 1-1-2011, thời điểm thực thi các quy định mới về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính. Song tới nay, nhiều doanh nghiệp (DN) và cả cục thuế vẫn còn băn khoăn, vướng mắc về việc cần in những tiêu thức gì trên hóa đơn. Để gỡ vướng mắc này, Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn cụ thể việc in các tiêu thức trên hóa đơn.

Theo đó, các tiêu thức quy định về ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự trên hóa đơn là các tiêu thức bắt buộc và phải in đúng quy định. Vì vậy, các tổ chức, cá nhân in hóa đơn phải bảo đảm in đúng các tiêu thức này trên hóa đơn. Trường hợp các tiêu thức bắt buộc khác trên hóa đơn của DN đã in không phản ánh đúng tính chất, đặc điểm của ngành nghề kinh doanh, không xác định được nội dung hoạt động kinh tế phát sinh, số tiền thu được, không xác định được người mua hàng (hoặc người nộp tiền, người thụ hưởng dịch vụ,…), người bán hàng (hoặc người cung cấp dịch vụ…), không xác định được tên hàng hóa dịch vụ (hoặc nội dung thu tiền…) thì tổ chức, cá nhân phải in lại hóa đơn. Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế căn cứ từng trường hợp cụ thể, tính chất, đặc điểm của ngành nghề kinh doanh để xác định và hướng dẫn DN, không áp dụng máy móc.

Theo Nhandan