Thứ tư,  01/12/2021

Xây dựng chương trình hậu tín dụng hỗ trợ giảm nghèo

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 9392/VPCP-QHQT thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương việc các bộ, ngành phối hợp Ngân hàng Thế giới tiến hành thiết kế và xây dựng Chương trình hậu Chương trình tín dụng hỗ trợ giảm nghèo (Chương trình hậu PRSC) theo phương án "Mô hình Chương trình chính sách phát triển đa ngành với phạm vi hẹp hơn".Các chương trình PRSC trong thời gian qua không chỉ hỗ trợ về vốn cho công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở nước ta mà còn là diễn đàn cho các nhà tài trợ, cộng đồng quốc tế trao đổi, tham gia góp ý vào chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, nâng cao tính minh bạch trong sử dụng các nguồn vốn, thu chi ngân...

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 9392/VPCP-QHQT thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương việc các bộ, ngành phối hợp Ngân hàng Thế giới tiến hành thiết kế và xây dựng Chương trình hậu Chương trình tín dụng hỗ trợ giảm nghèo (Chương trình hậu PRSC) theo phương án “Mô hình Chương trình chính sách phát triển đa ngành với phạm vi hẹp hơn”.

Các chương trình PRSC trong thời gian qua không chỉ hỗ trợ về vốn cho công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở nước ta mà còn là diễn đàn cho các nhà tài trợ, cộng đồng quốc tế trao đổi, tham gia góp ý vào chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, nâng cao tính minh bạch trong sử dụng các nguồn vốn, thu chi ngân sách…

Theo Nhandan