Thứ ba,  07/12/2021

Sản lượng khai thác thủy sản cả nước đạt 5,195 triệu tấn

Theo Tổng cục Thủy sản, năm 2010, sản lượng khai thác thủy sản của cả nước đạt 5,195 triệu tấn; riêng sản lượng từ nuôi trồng tăng 9% so với năm trước; kim ngạch xuất khẩu đạt 4,7 tỷ USD, tăng 17%. Nghề nuôi trồng thủy sản cũng phát triển mạnh từ 0,97 triệu ha năm 2006 đến nay đạt 1,1 triệu ha. Năm 2011, ngành thủy sản đặt mục tiêu khai thác 5,4 triệu tấn; trong đó, khai thác biển đạt 2,4 triệu tấn, nuôi trồng đạt ba triệu tấn.Để đạt mục tiêu này, ngành sẽ tập trung đổi mới về dự báo nguồn lợi, ngư trường, mùa vụ khai thác; khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất trên biển như tổ hợp tác, hợp tác xã, theo đoàn đội để sử dụng hợp lý và tiết kiệm nhiên liệu gắn với dịch vụ hậu...

Theo Tổng cục Thủy sản, năm 2010, sản lượng khai thác thủy sản của cả nước đạt 5,195 triệu tấn; riêng sản lượng từ nuôi trồng tăng 9% so với năm trước; kim ngạch xuất khẩu đạt 4,7 tỷ USD, tăng 17%. Nghề nuôi trồng thủy sản cũng phát triển mạnh từ 0,97 triệu ha năm 2006 đến nay đạt 1,1 triệu ha. Năm 2011, ngành thủy sản đặt mục tiêu khai thác 5,4 triệu tấn; trong đó, khai thác biển đạt 2,4 triệu tấn, nuôi trồng đạt ba triệu tấn.

Để đạt mục tiêu này, ngành sẽ tập trung đổi mới về dự báo nguồn lợi, ngư trường, mùa vụ khai thác; khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất trên biển như tổ hợp tác, hợp tác xã, theo đoàn đội để sử dụng hợp lý và tiết kiệm nhiên liệu gắn với dịch vụ hậu cần.

Theo Nhandan