Thứ tư,  01/12/2021

Ðiều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tư vấn đánh giá dự án đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Thông tư số 23/2010/TT-BKH quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư (DAĐT).Theo đó, cá nhân khi thực hiện tư vấn đánh giá DAĐT phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định và phù hợp tính chất công việc của từng DAĐT; phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá DAĐT do các cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp (thực hiện kể từ ngày 1-9-2011). Năng lực của cá nhân được phân hạng dựa trên trình độ chuyên môn được đào tạo; kinh nghiệm thực hiện tư vấn đánh giá DAĐT hoặc kinh nghiệm thực hiện các công việc liên quan quản lý đầu tư. Năng lực của tổ chức thực hiện tư vấn đánh giá DAĐT phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp theo quy định. Năng lực của tổ chức thực hiện tư vấn đánh giá DAĐT được phân hạng dựa trên năng lực của các cá nhân trong tổ chức; khả năng tài chính, số lượng lao động,...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Thông tư số 23/2010/TT-BKH quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư (DAĐT).

Theo đó, cá nhân khi thực hiện tư vấn đánh giá DAĐT phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định và phù hợp tính chất công việc của từng DAĐT; phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá DAĐT do các cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp (thực hiện kể từ ngày 1-9-2011). Năng lực của cá nhân được phân hạng dựa trên trình độ chuyên môn được đào tạo; kinh nghiệm thực hiện tư vấn đánh giá DAĐT hoặc kinh nghiệm thực hiện các công việc liên quan quản lý đầu tư. Năng lực của tổ chức thực hiện tư vấn đánh giá DAĐT phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp theo quy định. Năng lực của tổ chức thực hiện tư vấn đánh giá DAĐT được phân hạng dựa trên năng lực của các cá nhân trong tổ chức; khả năng tài chính, số lượng lao động, thiết bị máy móc (kể cả các phần mềm hỗ trợ) thực có của tổ chức hoặc do tổ chức thuê để thực hiện theo yêu cầu của công việc.

Theo Nhandan