Thứ tư,  01/12/2021

Xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Bộ Tài chính vừa ra Thông tư số 205/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 40/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để tính thuế.Theo đó, phương pháp xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu là giá bán thực tế tại cửa khẩu xuất, là giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng, hóa đơn thương mại và các chứng từ liên quan. Trường hợp hồ sơ không hợp pháp hoặc nội dung giữa các chứng từ có mâu thuẫn thì cơ quan hải quan xác định trị giá tính thuế căn cứ trình tự các nguồn thông tin theo quy định. Đối với hàng hóa nhập khẩu có sáu phương pháp xác định trị giá tính thuế: Trị giá giao dịch; trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt, hoặc tương tự; trị giá khấu trừ; trị giá tính toán và suy luận. Trường hợp người khai hải quan đề nghị bằng văn bản thì trình tự áp dụng phương...

Bộ Tài chính vừa ra Thông tư số 205/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 40/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để tính thuế.

Theo đó, phương pháp xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu là giá bán thực tế tại cửa khẩu xuất, là giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng, hóa đơn thương mại và các chứng từ liên quan. Trường hợp hồ sơ không hợp pháp hoặc nội dung giữa các chứng từ có mâu thuẫn thì cơ quan hải quan xác định trị giá tính thuế căn cứ trình tự các nguồn thông tin theo quy định. Đối với hàng hóa nhập khẩu có sáu phương pháp xác định trị giá tính thuế: Trị giá giao dịch; trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt, hoặc tương tự; trị giá khấu trừ; trị giá tính toán và suy luận. Trường hợp người khai hải quan đề nghị bằng văn bản thì trình tự áp dụng phương pháp trị giá khấu trừ và phương pháp trị giá tính toán có thể thay đổi cho nhau.

Theo Nhandan